Zebranie Zarządu Gminnego OSP

zebranie osp 2022 01 13 3171 | GALERIA | Podsumowanie działalności jednostek OSP za rok ubiegły odbyło się podczas zebrania Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Starym Zamościu. Odbyło się ono 13 stycznia 2022 roku w sali konferencyjnej w Centrum Usług Społecznych.

Otworzył je Prezes Zarządu Gminnego OSP Wacław Mróz. Sprawozdanie finansowe przedstawił Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński. Z wydatków inwestycyjnych dokonano remontu CO w remizie OSP Udrycze- 21 tys. zł., ocieplono budynek garażu OSP Stary Zamość-64 tys. zł., oraz zakupiono motopompę szlamowa dla OSP Krasne- 10.100 zł.

Dziewięć z dziesięciu jednostek OSP z terenu naszej gminy otrzymało po 5000 zł. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup wyposażenia. Z pozyskanych środków zakupiono umundurowanie. Dodatkowo z tego samego funduszu jednostki OSP Stary Zamość otrzymała 19.000 zł. i OSP Udrycze 12.780 zł. Środki te mogą być wydatkowane do września 2022 roku na zakup sprzętu i remonty strażnic.

Jednostki OSP włączone do KSRG :OSP Stary Zamość i OSP Wierzba otrzymały dotacje dla każdej z nich po 4.400 zł. z MSWiA na zapewnienie gotowości bojowej (zakup sprzętu) .

Jednostka OSP Udrycze także z MSWiA otrzymała dotacje w wysokości 13 tys. zł. na zakup systemu selektywnego alarmowania, opraz aparat powietrzny z butla i maską.

Ponad to ze Środków Funduszu Sołeckiego dla OSP Stary Zamość zakupiono gablotę na sztandar w kwocie 4000 zł.

Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący druh Szymon Bielesz. Następnie został ustalony harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych poszczególnych jednostek OSP. W spotkaniu wzięli udział także: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu starszy brygadier Jacek Sobczyński, płk. Mieczysław Skiba, Naczelnik Wydziału Operacyjno- Szkoleniowego PSP w Zamościu młodszy brygadier Przemysław Ilczuk, oraz zastępca tego wydziału starszy kapitan Mateusz Kozłowski, Przewodniczący Rady Gminy Stary Zamość Szczepan Ziemiński, oraz ks. dziekan Mirosław Sawka, który poprowadził wspólną modlitwę.

Goście z PSP w Zamościu podziękowali strażakom z gminy Stary Zamość za współpracę, władzom zaś za finasowanie jednostek OSP. Przybliżyli także zebranym nową ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych, która to obowiązuje od tego roku. Znaczącym zapisem w tej ustawie jest że: strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej w wysokości 200 zł. (jako dodatek do emerytury)

Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content