XII Zjazd Zarządu OSP

zjazd osp 2021 09 10 1942 2 | GALERIA | Na terenie gminy Stary Zamość funkcjonuje 10 jednostek OSP, które zrzeszają 299 członków. Każda jednostka posiada strażnicę, oraz 9 z nich wyposażonych jest w samochody strażackie w tym 5 samochodów bojowych. Co pięć lat odbywają się wybory do Zarządu Gminnego OSP. Takie wybory miały miejsce w piątek 10 września 2021 roku. Uczestniczyli w nim, delegaci desygnowani przez poszczególne jednostki OSP. Wzorowe podejście do powierzonych im obowiązków potwierdziła wysoka frekwencja na Zjeździe.

W Zjeździe uczestniczyli także zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, proboszcz parafii Satry Zamość ks. dziekan Mirosław Sawka, starszy brygadier Jacek Sobczyński komendant Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Starosta Zamojski Stanisław Grześko, Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Zamościu Kazimierz Mielnicki, młodszy brygadier Przemysław Ilczuk Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, aspirant Wioleta Sarzyńska- Kierownik Posterunku w Nieliszu, Przewodniczący Rady Gminy Stary Zamość Szczepan Ziemiński, oraz Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Zjazd otworzył Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Starym Zamościu druh Wacław Mróz, natomiast sprawozdanie za ostatnie 5 lat z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Stary Zamość przedstawił Prezes Honorowy Waldemar Raczyński.

Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem druha Szymona Bielesza wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi za ostatnie 5 lat, który uzyskał akceptacje Zjazdu. Następnie odbyło się głosowanie o powołaniu Zarządu na następną kadencję.Po ukonstytuowaniu się skład nowego Zarządu Gminnego OSP w Starym Zamościu przedstawia się następująco: ponownie Prezesem został druh Wacław Mróz, wiceprezesami wybrano druhów Adama Goździuka i Mirosława Dudkę. Komendantem Gminnym ponownie został druh Stanisław Dusznik, sekretarzem został druh Mieczysław Dudek, skarbnikiem druh Paweł Sałamacha. Członkami Zarządu zostali druhowie: Marek Galarda, Stanisław Niedziela, Mirosław Goździuk, Paweł Run, Ryszard Dużyński, Leszek Kalman, Ryszard Nogas, Przemysław Ilczuk, Jan Rybak, Mateusz Kozłowski, Waldemar Raczyński, oraz Szczepan Płatek, który jednocześnie został zastępcą Komendanta Gminnego.

Komisja Rewizyjna przedstawia się następująco: druh Szymon Bielesz- Przewodniczący, druh Wojciech Budzyński- sekretarz i druh Piotr Molas- członek.

Wybrano także delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP: druhowie Waldemar Raczyński i Stanisław Dusznik.

Zaproszeni goście podziękowali za pracę ustępującemu Zarządowi, oraz pogratulowali wyboru nowemu Zarządowi Gminnemu OSP.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content