Wynajm lokalu użytkowego położonego na działce nr 488/2 w miejscowości Stary Zamość

Stary Zamość, 1.02.2011

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.  z  późn. zm. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 15 marca 2011 r. o godz. 9 °° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość zostanie przeprowadzony  przetarg ustny nieograniczony na wynajm lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Stary Zamość, położonego na działce  nr 488/2 w miejscowości Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest lokal o powierzchni 16  m² z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Wywoławcza wysokość czynszu –  250,0  zł  netto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość.

2. wpłata wadium w wysokości 20 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 11.03.2011 na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14.

Skip to content