Wynajm lokalu użytkowego na działce nr 258/3 w miejscowości Udrycze-Wola

Stary Zamość, 18.10.2011r.

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 listopada 2011r. o godz. 11°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Stary Zamość, położonego na działce nr 258/3 w miejscowości Udrycze-Wola.

Przedmiotem przetargu jest lokal o powierzchni 95  m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Wywoławcza wysokość czynszu   2,0  zł  brutto za 1 m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2. wpłata wadium w wysokości 20 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 24.11.2011 na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num.
tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy.


Skip to content