Wynajm lokalu położonego na działce nr 189 w miejscowości Udrycze-Kolonia

Stary Zamość , 27.07.2010

 

 

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości ,

 

że w dniu 3 września 2010 r. o godz. 11°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość przetarg ustny nieograniczony na wynajm lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Stary Zamość, położonego na działce nr 189 w miejscowości Udrycze-Kolonia.

 

Przedmiotem przetargu jest lokal o powierzchni 68  m² z przeznaczeniem na działalność gospodarczą .

Wywoławcza wysokość czynszu –  204,0  zł  brutto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2. wpłata wadium w wysokości 20 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 31.08.2010 na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.

 

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

Skip to content