Wynajem budynku administracyjno-magazynowego

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r. poz. 581 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości ,

            że w dniu 31.07.2015 r. o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku administracyjno-magazynowego stanowiącego własność Gminy Stary Zamość, usytuowanego  na działce nr 102/1 w miejscowości Wierzba .

 

Przedmiotem przetargu jest budynek dwukondygnacyjny o pow. 377,81m2 , oraz przyległy grunt o pow. 150 m2 przeznaczony do działalności gospodarczej podany w wykazie wywieszonym w dniu 14.05.2015 r.Wywoławcza wysokość czynszu 1,35 zł brutto za 1m2 miesięcznie.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1.   brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2.   wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 27.07.2015 na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wniesione wadium przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 31 lub w Urzędzie Gminy .

WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński

Skip to content