Wynajem budynków oraz dzierżawa nieruchomości w wykazie z dnia 8 października 2014r

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
podaje do publicznej wiadomości,
że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynków oraz dzierżawę nieruchomości rolnych  stanowiących własność Gminy Stary Zamość.
Przedmiotem przetargu są nieruchomości podane do informacji publicznej w wykazie  z dnia  8 października 2014r :
– do wynajmu w miejscowości Wierzba
1. Pawilon handlowy – budynek jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 50 m2  usytuowany na działce nr 102/2 o pow. 0,08 ha przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej – wywoławcza wysokość czynszu 10,00 zł za 1m2 brutto.
2. Budynek administracyjno-magazynowy – budynek dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 377,81 m2oraz przyległy grunt 150 m2 usytuowane na działce 102/1 – wywoławcza wysokość czynszu 1,35 zł za 1m2 brutto.
– do dzierżawy w miejscowości Stary Zamość
1.    – 0,50 ha z działki nr 233/1 – wysokość czynszu 1,35 q pszenicy rocznie  
2.    – 0,18 ha z działki nr 235/14 – wysokość czynszu 0,56 q pszenicy rocznie
Przetarg ustny na wynajem i dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 09.01.2015r. o godz. 10 00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.    brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość
2.    wpłata wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 07.01.2015 r. na konto:
 Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA (uznanie wpłaty wadium na rachunku Urzędu Gminy  musi nastąpić najpóźniej 08.01.2015 r.)
– wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu lub dzierżawy
– pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
– żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu
– uczestnik, który przetarg wygrał  odstąpi od zawarcia umowy najmu lub dzierżawy .
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 084 616 42 31 lub  w Urzędzie Gminy pok. nr 13
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem wynajmu i dzierżawy.

WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński

Skip to content