Wynajem bud. na dz. 258/2 Udrycze – Wola

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 29.06.2012 r. o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się  przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku po zlewni mleka o pow. 54 m² stanowiącego własność Gminy Stary Zamość, położonego na działce nr 258/2 w miejscowości Udrycze – Wola.

Przedmiotem przetargu jest budynek jednokondygnacyjny o powierzchni 54 m²  przeznaczony  pod działalność gospodarczą.
Wywoławcza wysokość czynszu –  1,00  zł  brutto za 1m².
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1.    brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość
2.    wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 25.06.2012 na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.
Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński

Skip to content