Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość – zakończenie realizacji przedsięwzięcia

Gmina Stary Zamość zakończyła realizację przedsięwzięcia służącego opracowaniu Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość.

W ramach przedsięwzięcia została opracowana Strategia Rozwoju Elektromobilności, która stanowi odpowiedź na potrzebę zrównoważonego rozwoju rynku mobilności nastawionej na wykorzystanie pojazdów nisko i zeroemisyjnych w Polsce, a także prowadzoną politykę klimatyczno-transportową i jest dokumentem, obejmującym ocenę możliwości, wskazanie planu działań oraz analizę możliwych do realizacji inwestycji, które w znaczący sposób przyczynią się do poprawy jakości powietrza i rozwoju elektromobilności w Gminie Stary Zamość. Niezwykle ważny jest fakt, iż Strategia będzie miała wpływ na redukcję zanieczyszczenia powietrza, emisji gazów cieplarnianych, pyłów oraz hałasu, gdyż realizowane na jej podstawie działania prowadzić będą do zmniejszenia się sumarycznego ruchu pojazdów spalinowych na drogach gminnych.

Na podstawie występujących problemów i potrzeb w zakresie polityki transportowej wytyczono cele Strategii, pośród których wskazano na najważniejszy cel strategiczny, jakim jest: Rozwój elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość i ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery przez pojazdy z silnikami spalinowymi. Natomiast, na podstawie wyznaczonych celów – strategicznego i operacyjnych, wskazano na działania, których realizację założono w dwóch horyzontach czasowych:

  • do 2026 roku – tj. działania zorientowane na wykorzystanie istniejącej infrastruktury:

budowa punktów/ stacji ładowania pojazdów przy budynkach i terenach użyteczności publicznej; wydzielenie miejsc postojowych na istniejących parkingach dla pojazdów elektrycznych; budowa instalacji PV; budowa stacji pomiaru zanieczyszczeń i hałasu; opracowanie aplikacyjni mobilnej zintegrowanej z punktami/ stacjami ładowania; edukacja, promocja elektromobilności wśród mieszkańców i przedsiębiorców; zakup pojazdów elektrycznych dla Gminy.

  • do 2036 roku – tj. działania związane ze stworzeniem infrastruktury dla elektromobilności:

budowa nowych punktów/ stacji ładowania pojazdów przy nowopowstałych ciągach komunikacyjnych; zastąpienie taboru tradycyjnego elektrycznym dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i matek z wózkami; wytyczenie nowych szlaków, ścieżek rowerowych, budowa obiektów rekreacyjnych oraz budowa, remont nowych ciągów komunikacyjnych, miejsc postojowych, wiat, przechowalni; wdrożenie rozwiązań Smart City; budowa wizualnego systemu informacji transportowej; modernizacja systemu zasilania Gminy w energię (jeżeli wymagana); edukacja, promocja elektromobilności wśród mieszkańców i przedsiębiorców.

Szczególnie ważnym elementem procesu opracowywania Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość była partycypacja społeczna. Konsultacje społeczne stanowiły nie tylko element niezbędny do stworzenia Strategii, ale również konieczne są do jej prawidłowego wdrożenia. W terminie od dnia 15.12.2020 r. do dnia 22.12.2020 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, których celem było zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem, poznanie opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na obszarze Gminy w kwestii rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość oraz konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość”.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w następujących formach:

1). Zbierania uwag dotyczących opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość” za pomocą formularza ankiety.

2). Spotkania online, skierowanego do wszystkich mieszkańców Gminy, władz lokalnych urzędników Urzędu i jednostek podległych, interesariuszy zewnętrznych, którego zamierzeniem było zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem, poznanie opinii uczestników spotkania w kwestii rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość. Spotkanie w formie warsztatów, prowadzonych w sposób umożliwiający składanie uwagi wniosków odbyło się w dn. 15.12.2020 r.

3). Zbierania uwag i opinii dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość” za pomocą formularza uwag i opinii.

 

Skip to content