Sprzedaż Dz. 235/12 i 235/8
Stary Zamość , 4.06.2010

 

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

  • podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości podane w wykazie wywieszonym w dniu 22 października 2009r w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość ,oraz n/w sołectwie , oznaczone działkami nr :

  1. 235/12 o pow.1,5570 ha zabudowana 2 budynkami magazynowymi położona w m. Stary Zamość , cena wywoławcza 82 938,00 zł

  2. 235/8 o pow. 0,69 ha , niezabudowana położona w m. Stary Zamość cena wywoławcza 18 455,00 zł

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 15 lipca 2010 r. o godzinie 11°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej nieruchomości , należy wpłacić do 12.07.2010 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 .

 

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego , wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Cena nieruchomości osiagnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .

 

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

 

Skip to content