Rewitalizacja obszarów wiejskich

2019 03 25 rewitalizacja 4763 | GALERIA | 25 marca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia 52 umów dla 43 samorządów i 5 przedsiębiorców na łączną kwotę 142,5 mln zł. Umowy wręczali: Jarosław Stawiarski- Marszałek Województwa, Dariusz Stefaniuk- Wicemarszałek Województwa, Zdzisław Szwed- Członek Zarządu i Michał Mulawa- Przewodniczący Sejmiku.
Umowę dla Gminy Stary Zamość odebrał Wójt Gminy Waldemar Raczyński. Dotyczy ona „Przebudowy budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych, oraz budowę placu zabaw w miejscowości Wierzba” Całkowita wartość projektu to 5.930.367,22 zł., dofinansowanie z UM to kwota 4.098.221,24 zł. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna. Działania 13.4 Rewitalizacja Obszarów Wiejskich w formie współfinansowania UE, oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content