Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej Stary Zamość – 0,50 ha z działki 233

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości,

że ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość podana do informacji publicznej w wykazie z dnia 08.10.2014r. położona:

 

1.Stary Zamość – 0,50 ha z działki 233/1 – wywoławcza wysokość czynszu 1,35 q pszenicy rocznie

Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 10.07.2015r. o godz. 9:00   w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2.wpłata wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 06.07.2015 r. na konto:

Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS Izbica.

Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

– wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu dzierżawy

– pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

– żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

– uczestnik, który przetarg wygrał odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 084 616 42 31 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy.

WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński

Skip to content