Przetarg na wynajem kondygnacji budynku adm-mag

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

podaje do publicznej wiadomości,

                że w dniu 30.10.2015 r. o godz. 11:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem jednej kondygnacji budynku administracyjno-magazynowego  usytuowanego na działce nr 102/1 w obrębie Wierzba stanowiącego  własność Gminy Stary Zamość .

Działka nr 102/1 jest wolna od obciążeń , posiada założoną księgę wieczystą nr ZAZ/00056259/3.

Przedmiotem przetargu jest parter z rampą i piwnica w budynku administra-cyjno-magazynowym o pow. 186,126 m²  oraz przyległy grunt  o pow. 150 m² przeznaczony do działalności gospodarczej podany  w wykazie wywieszonym  w dniu 26.08.2015 r.

Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 1,35 zł brutto za 1 m² powierzchni użytkowej  budynku.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2. wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do  26.10.2015 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wniesione wadium  przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 31 lub w Urzędzie Gminy

Skip to content