przetarg na wynajem budynku sklepu o pow. 68 m² usytuowany na działce nr 189 w obrębie Kolonia Udryc

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2015 r.  poz.782   z późn. zm.)  i rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

podaje do publicznej wiadomości ,

                że w dniu 1.02.2016 r. o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku sklepu o pow. 68 m² usytuowanego na działce nr 189 w obrębie Kolonia Udrycze  stanowiącego  własność Gminy Stary Zamość.

Działka nr 189 jest wolna od obciążeń , posiada założoną księgę wieczystą nr ZAZ/00102718/7.

Przedmiotem przetargu jest jednokondygnacyjny budynek sklepu o pow. 68 m²  oraz przyległy grunt  o pow. 100 m² przeznaczony do działalności gospodarczej podany  w wykazie wywieszonym w dniu 25.11.2015 r.

Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 150 zł brutto za 68 m² powierzchni użytkowej  budynku.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1.    brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2.    wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do  27.01.2016 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wniesione wadium  przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 31 lub w Urzędzie Gminy

Skip to content