Przetarg na sprzedaż nieruchomości Udrycze-Wola dz. 667/2, Wierzba dz. 824/1 i 824/2

Stary Zamość, dnia 07.03.2014 r.

WÓJT  GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

            Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,

-podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Zamość.

            Przedmiotem przetargu są nieruchomości podane w wykazach wywieszonych w dniach: 26 lipca 2013 roku i 18 września 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość, oraz n/w sołectwach, oznaczone działkami nr:

1.   667/2 o pow. 0,5724 ha, leśna, niezabudowana położona w miejscowości Udrycze-Wola, nr księgi wieczystej: ZA1Z/00102718/7  cena wywoławcza  9 695,00 zł, 

2.   824/1 o pow. 0,30 ha, rolna, niezabudowana, położona w miejscowości  Wierzba, nr księgi wieczystej ZA1Z/00064048/0 cena wywoławcza 3 138,00 zł

3.   824/2 o pow. 0,13 ha, rolna, niezabudowana, położona w miejscowości Wierzba, nr księgi wieczystej ZA1Z/00064048/0 cena wywoławcza 2 838,00 zł

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2014 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Stary Zamość.
Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacić do dnia 18 kwietnia 2014 roku na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr: 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014. (Termin wniesienia wadium w gotówce uważa   się zachowany jeżeli wpłacone wadium zostanie uznane 18.04.2014r na rachunku Urzędu Gminy).

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
– żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 84 61 64 243   lub w Urzędzie Gminy pok. Nr 13.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
Komunikacja z działką nr 667/2 będzie zapewniona przez działkę 667/1 jako służebność dojazdu o szerokości 3,5 m przy granicy z działką 77/1.

Wójt  Gminy
(-) inż. Waldemar Raczyński

Skip to content