Projekty i inwestycje drogowe zrealizowane na terenie Gminy Stary Zamość

W celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, promocji i podniesienia atrakcyjności obszaru – w Gminie Stary Zamość zrealizowano m.in. następujące projekty:

  • Tytuł Projektu: Energia odnawialna w Gminie Stary Zamość

Beneficjent: Gmina Stary Zamość

Okres realizacji projektu: 28.12.2016r – 31-10-2019r.

Wartość dofinansowania z UE: 3 236 036,07

Cel: Zakup i montaż instalacji solarnych (398 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gosp. domowych. Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Stary Zamość.

  • Tytuł Projektu: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłowiec

Beneficjent: Gmina Stary Zamość

Okres realizacji projektu: 28.03.2017 r. – 30.04.2018 r.

Wartość dofinansowania z UE: 418 196,40

Cel: Budowa 2,44 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami – 43 szt. (1,56 km) oraz zamontowanie 2 szt. Lamp solarnych oraz stworzenie serwisu www w miejscowości Wisłowiec. Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Wisłowiec.

  • Tytuł Projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Stary Zamość oraz budowa wodociągu w miejscowości Wierzba

Beneficjent: Gmina Stary Zamość

Okres realizacji projektu: 18.07.2017 r.- 30-06-2018 r.

Wartość dofinansowania z UE: 459 312,00

Cel: Budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę – 0,765 km. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 43 szt.

  • Tytuł Projektu: Budowa obiektów rekreacyjnych małej architektury w miejscowościach Krasne i Wierzba

Beneficjent: Gmina Stary Zamość

Okres realizacji projektu: 10.08.2017 r. – 31-10-2018 r.

Wartość dofinansowania z UE: 40 768,00

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Stary Zamość poprzez udostępnienie nowych ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w miejscowości Krasne i Wierzba.

  • Tytuł Projektu: Niskoemisyjna Gmina Stary Zamość

Beneficjent: Gmina Stary Zamość

Okres realizacji projektu: 21.12.2017 r. – 30-11-2018 r.

Wartość dofinansowania z UE: 562 640,50

Cel: Montaż instalacji energooszczędnego oświetlenia typu LED

  • Tytuł Projektu: Przebudowa Domu Ludowego w Udryczach Woli

Beneficjent: Gmina Stary Zamość

Okres realizacji projektu: 22.03.2017r. – 28.02.2018r.

Wartość dofinansowania z UE: 125 708,00

Cel: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez przebudowę Domu Ludowego w miejscowości Udrycze – Wola.

  • Tytuł Projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie

Beneficjent: Gmina Stary Zamość

Okres realizacji projektu: 19.11.2018 r. – 31.12.2019 r.

Wartość dofinansowania z UE: 590 410,99

Cel: Poprawa jakości środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie zużycia energii w budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie.

  • Tytuł Projektu: Przebudowa budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych oraz budowa placu zabaw w miejscowości Wierzba, gmina Stary Zamość.

Beneficjent: Gmina Stary Zamość.

Okres realizacji projektu: 28.08.2017 r. do 26.11.2020 r.

Wartość dofinansowania z UE: 4 580 364,91 zł

Cel: Poprawa sytuacji kryzysowej oraz wzmocnienie potencjałów rozwojowych obszaru zdegradowanego na terenie gminy Stary Zamość.

  • Tytuł Projektu: Budowa placu zabaw w miejscowości Udrycze – Kolonia

Beneficjent: Gmina Stary Zamość.

Okres realizacji projektu: 30.04.2019 r. – 30.09.2019 r.

Wartość dofinansowania z UE: 43 268,00

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Udrycze – Kolonia poprzez udostępnienie obiektu rekreacyjnego.

 

Tabela Wykaz inwestycji z zakresu modernizacji dróg zrealizowanych przez Gminę Stary Zamość w latach 2014-2020

Lp. Nazwa inwestycji Wartość inwestycji Zakres inwestycji
1. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 112288L od km 0+034 do km 0+467 w miejscowości Majdan Sitaniecki 194 083,85 Inwestycja zrealizowana w 2014 roku. Wykonanie 433 mb nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie
z kruszywa łamanego, ustawienie krawężników betonowych oraz uzupełnienie poboczy z gruntu rodzimego.
2. Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w  miejscowości Chomęciska Duże 119 322,30 Inwestycja zrealizowana w 2014 roku. Modernizacja drogi gminnej Nr 112215L od km 0+805 do km 0+ 983 w  miejscowości Chomęciska Duże.Wykonanie 178 mb nawierzchni mineralno-asfaltowej na podbudowie z gruntu stabilizowanej cementem wzmocnionej materiałem kamiennym, uzupełnienie poboczy z gruntu rodzimego.
3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości   Udrycze-Wola 38 521,02 Inwestycja zrealizowana w 2015 roku. Modernizacja drogi gminnej Nr 110209L w miejscowości Udrycze-Wola. Wykonanie 100 mb nawierzchni mineralno-asfaltowej na podbudowie stabilizowanej cementem wzmocnionej materiałem kamiennym, uzupełnienie poboczy z gruntu rodzimego, oczyszczenie rowów przydrożnych.
4. Wykonanie nawierzchni drogi gminnej nr 110200L w miejscowości Krasne 23 995,33 Inwestycja zrealizowana w 2015 roku. Remont drogi gminnej Nr 110200L od km 0+000 do km 0+100 w miejscowości Krasne (Krasne Kolonia). Wykonanie 100 mb nawierzchni mineralno-asfaltowej na istniejącej podbudowie stabilizowanej cementem wzmocnionej materiałem kamiennym, uzupełnienie poboczy z gruntu rodzimego.
5. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej Nr 110202L od km 0+000 do km 0+467 w m. Wierzba 248 883,07 Inwestycja zrealizowana w 2015 roku. Wykonanie 467 mb nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego, ustawienie krawężników betonowych oraz uzupełnienie poboczy z gruntu rodzimego.
6.

Wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych:

– Nr 110222L w m. Udrycze-Kolonia

– Nr 110195L w m. Krasne          

-Nr 110215L w m. Udrycze-Koniec

116 439,37

Inwestycja zrealizowana w 2016 roku obejmowała:
1) Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 110222L w m. Udrycze-Kolonia : wykonanie 170 mb nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejącej   podbudowie oraz uzupełnienie poboczy z gruntu rodzimego.

2) Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 110195L w m. Krasne: wykonanie 170 mb nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejącej   podbudowie oraz uzupełnienie poboczy z gruntu rodzimego.

3) Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 110215L w m. Udrycze-Koniec : wykonanie 135 mb nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie oraz uzupełnienie poboczy z gruntu rodzimego.

7.

Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych:

-Nr 110216L w m. Chomęciska Małe

-Nr 110212L w m. Udrycze-Wola

126 496,52

Inwestycja zrealizowana w 2016 roku obejmowała:
1) Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 110216L w m. Chomęciska Małe: wykonanie 140 mb nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie oraz uzupełnienie poboczy z gruntu rodzimego.

2) Remont nawierzchni drogi gminnej nr 110212L w m. Udrycze-Wola: wykonanie 190 mb nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie wzmocnionej kruszywem łamanym oraz uzupełnienie poboczy z gruntu rodzimego.

8. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 112202L od km 0+000 do km 0+520 w m. Wierzba. 244 540,42 Inwestycja zrealizowana w 2016 roku. Wykonanie 520 mb nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego, ustawienie krawężników betonowych, umocnienie dna i skarp rowów, wbudowanie przepustu oraz uzupełnienie poboczy z gruntu rodzimego.
9. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze gminnej Nr 112211L w m. Podstary Zamość 46 008,15 Inwestycja zrealizowana w 2017 roku. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 112211L w m. Podstary Zamość: wykonanie 100 mb nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie wzmocnionej kruszywem łamanym oraz wykonanie poboczy z materiału kamiennego.
10. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 112289L od km 0+000 do km 0+265 w m. Krasne. 111 172,30 Inwestycja zrealizowana w 2017 roku. Wykonanie 265mb nawierzchni z prefabrykowanych płyt żelbetowych na podsypce cementowo-piaskowej, ustawienie krawężników betonowych, uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.
11. Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej Nr 110236L w miejscowości Chomęciska Duże 63 586,39 Inwestycja zrealizowana w 2017 roku. Wykonanie 125 mb nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie wyrównanej kruszywem łamanym oraz uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym.
12. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej Nr 110217L od km 0+090 do km 0+200 i od km 0+275 do km 0+479 w miejscowości Wierzba 148 169,38 Inwestycja zrealizowana w 2018 roku. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej Nr 110217L na odcinku 314 mb. Wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych płyt żelbetowych na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie ścieków betonowych, ustawienie krawężników betonowych, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.
13. Wykonanie remontu drogi gminnej Nr 112210L w miejscowości Borowina 24 999,75 Inwestycja zrealizowana w 2018 roku. Wykonanie 72mb nawierzchni z płyt betonowych z uzupełnieniem kruszywem łamanym, uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym.
14. Remont drogi gminnej Nr 110216L od km 1+300 do km 1+700 w miejscowości Chomęciska Małe 146 365,08 Inwestycja zrealizowana w 2018 roku. Wykonanie 400 mb nawierzchni z betonu asfaltowego, na wzmocnionej i wyrównanej podbudowie kruszywem łamanym oraz uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym.
15.

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Stary Zamość:
– Nr 110216L w m. Chomęciska Małe,

– Nr 110212L w m. Udrycze-Wola,

– Nr 110195L w m. Krasne, – Nr 110211L w m. Podstary Zamość,

– Nr 110222L w m. Udrycze-Kolonia,

– Nr 110215L w m. Udrycze-Koniec

334 059,43

Inwestycja zrealizowana w 2018 roku obejmowała:

1) Przebudowę drogi gminnej nr 110216L w m. Chomęciska Małe: wykonanie 250 mb nawierzchni z betonu asfaltowego, na istniejącej podbudowie oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym.

2) Przebudowę drogi gminnej nr 110212L w m. Udrycze-Wola: wykonanie 140mb nawierzchni z betonu asfaltowego na wzmocnionej i wyrównanej podbudowie kruszywem łamanym oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym.

3) Przebudowę drogi gminnej nr 110195L w m. Krasne: wykonanie 280 mb nawierzchni z betonu asfaltowego, na istniejącej podbudowie, uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, oczyszczenie rowów przydrożnych.

4) Przebudowę drogi gminnej nr 110211L w m. Podstary Zamość: wykonanie 87 mb nawierzchni z betonu asfaltowego na wzmocnionej i wyrównanej podbudowie kruszywem łamanym oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym.

5) Przebudowę drogi gminnej nr 110222L w m. Udrycze-Kolonia: wykonanie 140 mb nawierzchni z betonu asfaltowego, na istniejącej podbudowie, uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym.

6) Przebudowę drogi gminnej nr 110215L w m. Udrycze-Koniec: wykonanie 80 mb nawierzchni z betonu asfaltowego na wzmocnionej i wyrównanej podbudowie kruszywem łamanym oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym.

16. Remont drogi gminnej Nr 110204L od km 0+000 do km 0+870 w miejscowości Wierzba 268 187,11 Inwestycja zrealizowana w 2018 roku. Wykonanie 870 mb nawierzchni z betonu asfaltowego, na wzmocnionej i wyrównanej podbudowie kruszywem łamanym, uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, oczyszczenie rowów przydrożnych.
17.

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 116323L

od km 0+042 do km 0+294 w miejscowości Majdan Sitaniecki

147 092,86 Inwestycja zrealizowana w 2019 roku. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 116323L na odcinku 252 mb w miejscowości Majdan Sitaniecki. Ułożono nawierzchnię drogi z prefabrykowanych płyt żelbetowych o wymiarach 300x100x15cm, ułożono ścieki betonowe typu trójkątnego.
18. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Wierzba, położonej między budynkiem banku a budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym na dz. nr 105/3 w m. Wierzba 105 796,04 Inwestycja zrealizowana w 2019 roku. Ułożono nawierzchnię drogi z trylinki na powierzchni około 480 m2, na odcinku około 80 m, wymieniono uszkodzone krawężniki, wyregulowano studzienki kanalizacyjne.
19. Przebudowa (odbudowa) drogi gminnej Nr 110209L od km 0+000 do km 1+700 w miejscowości Udrycze-Wola uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017r. 734 822,66 Inwestycja zrealizowana w 2019 roku. Przebudowano odcinek o dł. 1700 mb drogi gminnej nr 110209L miejscowości Udrycze-Wola. Wykonano nawierzchnie z betonu asfaltowego, uzupełniono pobocza i oczyszczono rowy.
20. Remont dróg gminnych na terenie gminy Stary Zamość w 2019 roku 480 243,99

Inwestycja zrealizowana w 2019 roku. Remont obejmował następujące drogi gminne:

1) Nr 112212L w m. Chomęciska Duże na odc. 300 m.

2) Nr 112216L w m. Chomęciska Duże na odc. 195 m.

3) Nr 110216L w m. Chomęciska Małe na odc. 128 m.

4) Nr 110195L w m. Krasne na odc. 250 m.

5) Nr 110222L w m. Udrycze-Kolonia na odc. 140 m.

6) Nr 110214L w m. Udrycze-Wola na odc. 248 m.

7) Nr 112218L w m. Wisłowiec na odc. 215 m.

W ramach remontu położono nawierzchnie z betonu asfaltowego na wzmocnionej i wyrównanej podbudowie, uzupełniono pobocza, oczyszczono rowy.

21. Remont drogi gminnej Nr 110240L na odcinku 106 mb w miejscowości Wierzba 33 040,88 Inwestycja zrealizowana w 2019 roku. Wyremontowano drogę gminną Nr 110240L w miejscowości Wierzba na odcinku 106 mb, wykonano nawierzchnia z kruszywa kamiennego, uzupełniono pobocza.
22. Modernizacja drogi gminnej Nr 110208L, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Udrycze-Wola, gmina Stary Zamość, od km 3+590 do km 3+910, długość 320 mb 140 675,57 Inwestycja zrealizowana w 2019 roku. Zmodernizowano odcinek drogi gminnej Nr 110208L o długości 320 mb, ulepszono dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Udrycze-Wola, położono nawierzchnię bitumiczną, uzupełniono pobocza, przełożono nawierzchnię zjazdów, zamontowano oznakowanie drogi.
23. Remont drogi gminnej Nr 110224L w miejscowości Udrycze-Koniec od km 0+780 do km 0+930 na odcinku 150 m 37 652,71 Inwestycja zrealizowana w 2019 roku. Wyremontowano nawierzchnię drogi gminnej Nr 110224L w miejscowości Udrycze-Koniec na odcinku 150 mb, wykonano nawierzchnię bitumiczną na wyrównanej i wzmocnionej podbudowie kruszywem łamanym, uzupełniono pobocza.
24. Remont włączenia drogi gminnej nr 112288L do drogi powiatowej Nr 3222L w miejscowości Majdan Sitaniecki 19 680,00 Inwestycja zrealizowana w 2019 roku. Ułożono nawierzchnię drogi z płyt betonowych na odcinku ok. 30 m na drodze gminnej Nr 112288L, wyremontowano przepust przy wyjeździe na drogę powiatową Nr 3222L w miejscowości Majdan Sitaniecki.
25. Przebudowa drogi gminnej Nr 110208L od km 5+130 do km 5+793 w miejscowości Udrycze-Wola, gmina Stary Zamość 331 528,12 Inwestycja zrealizowana w 2020 roku. Przebudowano odcinek drogi o długości 663 m. Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej na podbudowie wzmocnionej i wyrównanej mieszanką kruszywa łamanego i cementu, uzupełniono pobocza gruntem rodzimym, przełożono krawężniki drogowe, wyremontowano przepusty drogowe, przełożono nawierzchnie zjazdów, ustawiono znaki drogowe.
26. Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Udrycze-Wola, gmina Stary Zamość 152 974,30 Inwestycja zrealizowana w 2020 roku. Zmodernizowano drogę gminną Nr 110208L na odcinku 340 mb. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie wzmocnionej i wyrównanej mieszanką kruszywa łamanego, uzupełniono pobocza kruszywem łamanym, przełożono nawierzchnie zjazdów, ustawiono znaki drogowe.
27. Przebudowa drogi gminnej Nr 110236L od km 0+275 do km 1+130 w miejscowości Chomęciska Duże, gmina Stary Zamość 350 014,31 Inwestycja zrealizowana w 2020 roku. Przebudowano drogę gminną Nr 110236L na odcinku 855 mb. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie wzmocnionej i wyrównanej mieszanką kruszywa łamanego, uzupełniono pobocza kruszywem łamanym, przełożono nawierzchnie zjazdów.
28. Przebudowa drogi gminnej Nr 110234L od km 0+310 do km 1+050 w miejscowości Chomęciska Duże, gmina Stary Zamość 207 250,45 Inwestycja zrealizowana w 2020 roku. Przebudowano drogę gminną Nr 110234L na odcinku 740 mb. Wykonano nawierzchni ę z betonu asfaltowego na podbudowie wzmocnionej emulsją asfaltową, uzupełniono pobocza kruszywem łamanym, przełożono nawierzchnie zjazdów.
29. Remont dróg gminnych na terenie gminy Stary Zamość w 2020 roku 367 483,18

Inwestycja zrealizowana w 2020 roku. Zadanie obejmowało:

1) Remont drogi gminnej nr 110235L w miejscowości Chomęciska Duże, od km 0+005 do km 0+275 na odcinku 270 m.

2) Remont drogi gminnej nr 110233L w miejscowości Chomęciska Duże, od km 0+835 do km 1+050 na odcinku 215 m.

3) Remont drogi gminnej nr 110195L w miejscowości Krasne, od km 1+865 do km 2+145 na odcinku 280 m.

4) Remont drogi gminnej nr 110240L w miejscowości Wierzba, od km 0+005 do km 0+135 na odcinku 130 m.

5) Remont drogi gminnej nr 110222L w miejscowości Udrycze-Koniec, od km 0+720 do km 0+955 na odcinku 235 m wraz remontem skrzyżowania z drogą gminną nr 110226L – km 0+640.

6) Remont drogi gminnej nr 110222L w miejscowości Udrycze-Kolonia, od km 4+485 do km 4+790 na odcinku 305 m.

W ramach zadania położono nawierzchnie z betonu asfaltowego na wzmocnionej i wyrównanej podbudowie kruszywem łamanym i emulsją asfaltową, uzupełniono pobocza gruntem rodzimym, oczyszczono rowy przydrożne, przełożono nawierzchnie zjazdów.

Łączna wartość brutto inwestycji zrealizowanych w latach 2014-2020: 5 363 084,54 zł
Skip to content