Podsumowanie roku przez strażaków

oplatek osp 05 01 2023 6832 | GALERIA | W czwartek 5 stycznia 2023 roku w sali widowiskowej GOK Stary Zamość odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP RP Stary Zamość. W spotkaniu oprócz druhów strażaków z Zarządu Gminnego , obecni byli zaproszeni goście: Starosta Powiatu Zamojskiego i jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Zamościu Stanisław Grześko, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Jacek Sobczyński, Naczelnik Wydziału Wychowawczo-Szkoleniowego PSP w Zamościu młodszy brygadier Przemysław Ilczuk, ks. Dziekan Mirosław Sawka, Przewodniczący Rady Gminy Stary Zamość Szczepan Ziemiński, Skarbnik Gminy Anna Zagdańska , oraz Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Posiedzenie otworzył i wszystkich powitał Prezes Zarządu Gminnego OSP RP Wacław Mróz.

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok przedstawił Wójt Gminy Waldemar Raczyński, który podziękował druhom strażakom, oraz złożył noworoczne życzenia.

Ważniejsze wydatki poniesione na poszczególne jednostki OSP w 2022 roku przedstawiają się następująco:

OSP Stary Zamość– wykonano roboty budowlane w garażu strażnicy na kwotę 62.228 zł. Jednostka otrzymała także dotacje z MSWiA w kwocie 20.000 zł. na zakup sprzętu, wyposażenia, oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. 19.800 zł jednostka otrzymała z funduszu     przeciwdziałania Covid-19 i przeznaczyła je na zakup sprzętu i wyposażenia ( 9.850 zł.), oraz pokryła koszty remontów w strażnicy na kwotę 9.950 zł. z funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt pożarniczy i umundurowanie na kwotę 10.800 zł.

OSP Wierzba: z funduszu sołeckiego zamontowano klimatyzację w strażnicy ( 6.000 zł), ponad to pozyskano dotacje z MSWiA z kwocie 8.600 zł. na zapewnienie gotowości bojowej, wydatkowano ja na remont pojazdu.

OSP Udrycze: wykonano remont i rozbudowę garaży na kwotę 49.000 zł. z budżetu gminy, oraz 12.780 zł. z funduszu przeciwdziałaniu Covid-19.

OSP Chomęciska Duże: wykonano prace remontowe w strażnicy- zakup i montaż dodatkowych drzwi do garażu (14.000 zł.) z budżetu gminy, oraz montaż klimatyzacji (16.000) z funduszu sołeckiego. Ponad to jednostka pozyskała dotację w kwocie 4.000 zł dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na zakup umundurowania i sprzętu.

OSP Krasne: wykonano remont podjazdu do strażnicy, oraz utwardzono parking za kwotę 30.301 zł z budżetu gminy. 12.000 zł jednostka pozyskała z MSWiA na przygotowanie do działań ratowniczo-gaśniczych.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący druh Szymon Bielesz.

Jak co roku ustalono także harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w poszczególnych jednostkach. Następnie głos zabrali goście. Starosta Zamojski Stanisław Grześko między innymi podziękował strażakom za ofiarną pomoc podczas fali uchodźców jaka przybyła do naszej ojczyzny z Ukrainy.

Komendant Miejski PSP w Zamościu Jacek Sobczyński powiedział między innymi, że zmniejszyła się ilość zdarzeń na terenie gminy Stary Zamość. W 2022 roku było ich ok. 60, w 2021 ok. 90. Udział naszych jednostek w zdarzeniach (36 pożarów, i 42 mniejszych zagrożeń).

OSP Wierzba- 44, OSP Stary Zamość-18, OSP Udrycze- 10, OSP Chomęciska Duże- 4, OSP Krasne- 3, OSP Chomęciska Małe-1, OSP Nowa Wieś- 1

Część oficjalna spotkania zakończyła się wspólną modlitwą poprowadzoną przez ks. Dziekana Mirosława Sawkę. Połamano się także opłatkiem składając sobie noworoczne życzenia, oraz odśpiewano kolędy.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content