Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych w wykazie z dnia 23 marca

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości,

że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości podane do informacji publicznej w wykazie  z dnia 23 marca 2015r. położone:

 

1.      Stary Zamość – działka nr 166/2 o powierzchni 0,60 ha – wywoławcza wysokość czynszu 1,56 q pszenicy  rocznie

2.      Stary Zamość – działka nr 244/3 o powierzchni 0,50 ha – wywoławcza wysokość czynszu 0,62 q pszenicy rocznie

Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 02.06.2015r. o godz. 9:00   w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość
  2.  wpłata wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 29.05.2015r. na konto:

 Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA (uznanie wpłaty wadium na rachunku Urzędu Gminy  musi nastąpić najpóźniej 01.06.2015r.)

– wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu dzierżawy

– pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

– żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

– uczestnik, który przetarg wygrał  odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 084 616 42 31 lub  w Urzędzie Gminy pok. nr 13

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

 

WÓJT  GMINY
 (-) inż. Waldemar  Raczyński

Skip to content