Pierwszy przetarg na wynajem budynku administracyjno – magazynowego w m. Wierzba

Stary Zamość  14.05.2014r

WÓJT  GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

                działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ,

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 23.06.2014r. o godz. 10:00  w lokalu Urzędu Gminy  Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem  budynku administracyjno – magazynowego stanowiącego własność Gminy Stary Zamość usytuowanego na działce 102/1 w miejscowości Wierzba.  Przekazanie budynku administracyjno –magazynowego do wynajęcia nastąpi 01.07.2014r.

                Przedmiotem przetargu jest budynek dwukondygnacyjny o pow. 377,81 m2 oraz przyległy grunt o pow. 150 m2 (przeznaczony do działalności gospodarczej)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość.
  2. Wpłata wadium w wysokości 10% równowartości wysokości ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacić do dnia 18. 06. 2014 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr: 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014. (Termin wniesienia wadium  w gotówce uważa się zachowany jeżeli wpłacone wadium zostanie uznane 20.06. 2014 r. na rachunku Urzędu Gminy). Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu  najmu, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

– żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będącej przedmiotem wynajmu. Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 84 61 64 231 lub w Urzędzie Gminy pok. 13 

 

Wójt  Gminy

                                                                                                                     (-) inż. Waldemar Raczyński

Skip to content