pierwszy przetarg na wynajem budynków usytuowanych na działce nr 102/1 w miejscowości Wierzba

                                    Stary Zamość , 5.09.2013  

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości ,

    że w dniu 18.10.2013 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynków stanowiących własność Gminy Stary Zamość, usytuowanych  na działce nr 102/1 w miejscowości Wierzba :

1.magazyn zbożowy – budynek jednokondygnacyjny o pow. 455,00m²- wywoławcza
   wysokość czynszu 1,50 zł brutto za 1m² pow. użytkowej
2. magazyn nawozowy – budynek jednokondygnacyjny o pow. 912,14m²- wywoławcza
   wysokość czynszu 1,50 zł brutto za 1m² pow. użytkowej
3. budynek administracyjno-magazynowy – budynek dwukondygnacyjny  
   o pow.535,44m²- wywoławcza  wysokość czynszu 1,50 zł brutto za 1m² pow.
   użytkowej

    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
1.    brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość
2.    wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 14.10.2013 na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.
Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński

Skip to content