Ogłoszenie z dn. 08.11.2013r. I przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku sklepu

Stary Zamość, 08.11.2013 r.

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości,

            że w dniu 20.12.2013 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku sklepu stanowiącego własność Gminy Stary Zamość, usytuowanego  na działce nr 538 w miejscowości Chomęciska Duże. Przekazanie budynku sklepu do wynajęcia nastąpi w dniu 2.01.2014 r.

Przedmiotem przetargu jest budynek jednokondygnacyjny o pow. 31,17m² , oraz przyległy grunt o pow. 51,87m² przeznaczony do działalności gospodarczej.

Wywoławcza wysokość czynszu 470,00 zł brutto miesięcznie.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1.   
brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość
2.    wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 16.12.2013 na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.
Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 31 lub w Urzędzie Gminy

WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński

Skip to content