Ogłoszenie z dn. 08.11.2013r. I przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych

Stary Zamość, 08.11.2013 r.

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)  i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

– podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości rolnych, stanowiących  własność gminy Stary Zamość.
Przedmiotem  przetargu są nieruchomości rolne podane w wykazie wywieszonym w dniu 4 października 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach

położone  w miejscowości:

1.    Udrycze-Wola działka nr 327/1 o powierzchni 0,43 ha – wywoławcza wysokość czynszu 0,82 q pszenicy rocznie.

2.    Udrycze-Koniec – działka nr 754/1 o powierzchni 0,30 ha – wywoławcza wysokość czynszu 0,70 q pszenicy rocznie

            Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 20.12.2013 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

 Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu, należy wpłacić do 16.12.2013 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość:

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego, natomiast uczestnikowi przetargu, który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
– żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu
– uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 31

 Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

 WÓJT  GMINY 
(-) inż. Waldemar  Raczyński

Skip to content