Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż – silosy zbożowe

Stary Zamość ,16.06.2015

 OGŁOSZENIE

o przetargu na sprzedaż składników budowlanych do rozbiórki , znajdujących się na działce nr 102/1 położonej w miejscowości Wierzba

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

Ogłasza I przetarg ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż z przeznaczeniem do rozbiórki składników budowlanych stanowiących własność Gminy Stary Zamość, usytuowanych  w miejscowości Wierzba:

1.   Silosy zbożowe – usytuowane na działce nr 102/1,  sztuk 4 z osprzętem wyciągowym o poj. 50 ton , konstrukcja metalowa.

Cena wywoławcza – 2019,0 zł

            Przetarg odbędzie się w dniu 16lipca 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość .

Przystępujący do przetargu winni płacić do dnia 13lipca 2015 r. wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej składników budowlanych  na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica

            Wniesienie wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wniesione wadium .z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

            Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia składników budowlanych do rozbiórki, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

            Umowa sprzedaży składników budowlanych do rozbiórki zostanie zawarta w terminie do 17 lipca 2015 r. Uchylenie się osoby , która wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w w/w terminie , spowoduje odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy  z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.

            Rozbiórki składników budowlanych wraz z oczyszczeniem terenu po rozbiórce należy dokonać w terminie do 30 lipca 2015 r.

WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński

Skip to content