Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości działka nr ewid. 244/3 w m. Stary Zamość

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2015 r. poz. 782 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2014 poz.1490)

– podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza  przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu jest nieruchomość podana w wykazie wywieszonym w dniu  29 października  2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość  oraz n/w sołectwie , oznaczona działką nr 244/3  o pow. 0,50 ha rolna, nieuzbrojona, nieobciążona, położona w miejscowości Stary Zamość bez ustalonego dojazdu, ujawniona w kw nr ZA1Z/00056952/1.

Cena wywoławcza 6520,00 zł

Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej działka przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości przyległych tj.:  działki oznaczonej numerem  244/1,244/2, 243, 245, ark. mapy ewidencyjnej  nr 1położonych w obrębie Stary Zamość.

 

            Przetarg ustny  ograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 15 stycznia 2016 r. o godzinie 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej nieruchomości , należy wpłacić do 11.01.2016 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 .

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

Skip to content