Obwieszczenie – budowa linii kablowej Udrycze Wola

Stary Zamość, dnia 18.11.2009 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stary Zamość

Informuję mieszkańców gminy Stary Zamość, że dnia 18.11.2009 r. wszczęto postępowanie dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa  linii kablowej oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej KD-P(Z)3224L na działkach o nr ewidencyjnych: 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 513/1, 514/1, 514/2, 515/2, 516/2, położonych w miejscowości Udrycze Wola, gmina Stary Zamość”.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Stary Zamość.
W związku z tym informuję, że aktami sprawy można zapoznać i uzyskać stosowne wyjaśnienia oraz złożyć wnioski i uwagi w terminie do 18 grudnia 2009 roku, w Urzędzie  Gminy Stary Zamość, pokój nr 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stary Zamość.

Wójt Gminy
Waldemar Raczyński
Skip to content