Obwieszczenie – budowa linii kablowej Stary Zamość

Stary Zamość, dnia 18.11.2009 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stary Zamość

Informuję mieszkańców gminy Stary Zamość, że dnia 18.11.2009 r. wszczęto postępowanie dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa  linii kablowej oświetlenia drogowego przy drogach powiatowych Nr 3220l oraz Nr 3221L,  na działkach o numerach ewidencyjnych 196,58, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 89/1, 90/3, 90/2 , położonych w miejscowości Stary Zamość,  gmina Stary Zamość.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Stary Zamość.
W związku z tym informuję, że aktami sprawy można zapoznać i uzyskać stosowne wyjaśnienia oraz złożyć wnioski i uwagi w terminie do 18 grudnia 2009 roku, w Urzędzie  Gminy Stary Zamość, pokój nr 7. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stary Zamość.

Wójt Gminy
Waldemar Raczyński
Skip to content