Obwieszczenie – budowa linii kablowej Krasne
Stary Zamość, dnia 18.11.2009 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stary Zamość
Informuję mieszkańców gminy Stary Zamość, że dnia 18.11.2009 r. wszczęto postępowanie dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy oświetlenia drogowego  przy drodze gminnej na działkach o nr ewidencyjnych: 853, 865, 868, 873, 876, 877, 880, 881, 884, 893, 892,896, 904, 923, 1231, 1232, 1204, położonych w miejscowości Krasne, gmina Stary Zamość.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Stary Zamość.
W związku z tym informuję, że aktami sprawy można zapoznać i uzyskać stosowne wyjaśnienia oraz złożyć wnioski i uwagi w terminie do 18 grudnia 2009 roku, w Urzędzie  Gminy Stary Zamość, pokój nr 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stary Zamość.
Wójt Gminy
Waldemar Raczyński
Skip to content