Obwieszcenie „Budowa zbiorników gnojówki, gnojownicy i płyty gnojowej w miej. Podstary Zamość

Stary Zamość, 01.10.2009r.

BiOŚ.7625/6/2009

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

zawiadamiam

że dnia 30.09.2009r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Budowa zbiorników gnojówki o łącznej pojemności 100 m3, budowa płyty gnojowej o pow. 126,5 m2 i zbiorników na gnojownicę o pojemności łącznej 76,2 m3, na działkach nr ewid. 544 i 548, w miejscowości Podstary Zamość, w związku ze złożeniem przez Inwestora tj.: Pana Andrzeja Antończak, zam. Podstary Zamość 48, 22-417 Stary Zamość, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będącego elementem toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostało wszczęte dnia 24.06.2009r. na wniosek Pana Andrzeja Antończak, zam. Podstary Zamość 48, 22-417 Stary Zamość.

W ramach postępowania Wójt Gminy Stary Zamość mając na uwadze opinie dot. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko: postanowienie Starosty Zamojskiego znak ROŚ.7633-1/2009 z dn. 02.07.2009r. oraz opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu znak NZ.701/112/09 z dn. 01.09.2009r. stwierdził w drodze postanowienia znak BIOŚ.7625/6/2009 z dnia 09.09.2009r. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie raport o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z dostarczeniem przez Inwestora wymaganego raportu przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w wyniku której to oceny wydana zostanie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zbiorników gnojówki o łącznej pojemności 100 m3, budowie płyty gnojowej o pow. 126,5 m2 i zbiorników na gnojownicę o pojemności łącznej 76,2 m3, na działkach nr ewid. 544 i 548, w miejscowości Podstary Zamość, jest Wójt Gminy Stary Zamość. W związku ze stwierdzeniem obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, decyzja w przedmiocie sprawy zostanie wydana po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie, którego zadania na podstawie art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), wykonuje Starosta Zamojski oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu.

Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamosć, pokój nr 7, w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia (tj.: od 30.09.2009r. do 23.10.2009r.).

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: srodowisko@staryzamosc.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stary Zamość. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

W związku z tym, iż w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Gminy Stary Zamosć (w tym miejscowości Podstary Zamość), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stary Zamość, oraz na stronie internetowej: www.staryzamosc.pl.

Wójt Gminy Stary Zamość

Sprawę prowadzi: Jacek Bieganowski

Tel.: /084/ 616 42 39

Skip to content