Kształcenie na odległość nowe regulacje prawne MEN

Szanowni Państwo
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Marszałkowie Województw,

przekazuję w załączeniu rozporządzenia, które dziś, 20 marca br. zostały przeze mnie podpisane:

  • zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z zapisami rozporządzeń od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z tym od poniedziałku, tj. 23 marca 2020 r. w „Strefie Pracownika” będą dostępne loginy oraz hasła do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (epodreczniki.pl) dla nauczycieli i uczniów.

Jednocześnie informuję, że dyrektorzy szkół zostali poproszeni o przekazanie powyższych uprawnień nauczycielom, a nauczyciele – uczniom.

Proszę o zapoznanie się z załącznikami, w tym z komunikatem MEN na temat nowych regulacji prawnych związanych z kształceniem na odległość. 

Łączę wyrazy szacunku

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:  

2020.03.20_Kształcenie na odległość_nowe regulacje prawne MEN.DOCX

Rozporządzenie MEN nowelizacja-COViD-19 (art 30b.)pdf

Uzasadnienie do rozporządzenia zmieniającego 30b.pdf

Rozporządzenie MEN COViD-19 art. 30c.pdf

Uzasadnienie do rozporządzenia art. 30c.pdf

Skip to content