Koło Wolontariuszy
Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu
Powołuje Koło Wolontariuszy
Celem włączenia młodego pokolenia w dzieła pomocy innym,
na wniosek Dyrektor  Gminnego ośrodka Kultury w Starym Zamościu
Magdaleny Sienkiewicz-Karwackiej.
violet-view-refresh
W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia tej inicjatywy.
Wszelkie informacje w GOK pod tel. 084 616 35 69.

 

Regulamin

(obowiązuje od 15.01.2010 r.)

Postanowienia ogólne
1. Koło jest organizacją młodzieżową działająca na terenie GOK pod nadzorem Dyrekcji       i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność GOK i innych ośrodków pomocy społecznej.
2. Jest on wspólnotą niezależną politycznie i całkowicie bezinteresowną.
Celem Koła wolontariuszy jest:
1.    Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje działające w celu niesienia pomocy potrzebującym.
2.    Dążyć do urzeczywistnienia w sobie ducha wolontariusza, który niesie pomoc zawsze tam, gdzie sytuacja tego wymaga.
3.    Wykonywać prace na rzecz Koła i prace podejmowane przez Koło.
4.    Uczestniczyć w zebraniach Koła, troszczyć się o jego rozwój.
Realizacja celu:
1. Pomoc charytatywną Koło realizuje wykorzystując właściwe swemu celowi środki i sposoby działania – ustalając je z Dyrekcją:
•    spotkania, szkolenia, wystawy, gablotki, gazetki, kronika itp.
•    imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.
•    imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie fantowe, aukcje itp.
•    udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez inne organizacje lub za zgodą Dyrektora GOK pod nadzorem opiekuna Koła
•    włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących opieki w domach
•    oddziaływanie przez symbole organizacyjne
Wolontariusz:
1. Może zostać nim osoba: zdrowa w wieku od 10 do 25 roku życia.
2. Powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
3. Zostaje przyjęty na podstawie: dokumentu tożsamości, zgody podpisanej przez rodzica.
4. Nie musi być członkiem ZHP.
5. Przed przyjęciem do wolontariatu zapoznaje się z regulaminem .
6. Obecność odnotowuje w ewidencji wolontariuszy znajdującej się w biurze GOK.
7. Zostanie skreślony z listy wolontariuszy po trzech miesiącach nieusprawiedliwionej nieobecności.
8. Może być odwołany przez Dyrektora GOK  z powodu rażącego naruszenia regulaminu
9. Nie zaniedba obowiązków szkolnych i domowych nieroztropnym zaangażowaniem w wolontariat.

Wolontariusz ma prawo:
1.    korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu Koła
2.    uczestniczyć w życiu i działalności Koła oraz wpływać na jego kształt
3.    posiadać dokument stwierdzający przynależność do wolontariatu
4.    posiadać identyfikator uprawniający do uczestnictwa w akcjach charytatywnych przeprowadzanych przez Koło
Sprawy organizacyjne:
Pracą Koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:
1.    Zatwierdzony przez Dyrektora GOK opiekun Koła
2.    Wybrani przez członków Koła jego przewodniczący, sekretarz i skarbnik.
3.    Wybory członków Zarządu dokonują się podczas zebrania Koła, w którym uczestniczy przynajmniej połowa jego członków.
4.    Zarząd wybierany jest na jednoroczną kadencję, która może zostać przedłużona.
5.    Uzupełnienie wakujących członków Zarządu dokonuje się podczas zebrania, w którym uczestniczy przynajmniej połowa jego członków.
Koło może skupiać w swoich szeregach członków honorowych:
1.    Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która decyzją Zarządu Koła otrzymała taki tytuł za znaczące zasługi dla Koła. Nie posiada prawa wyborczego.
Finanse
Wolontariusz:
1. Nie otrzymuje wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za wykonywaną pracę.
2. Nie opłaca żadnych składek z tytułu przynależności do wolontariatu.
3. Nabywa osobistą odzież ochronną we własnym zakresie.
Pozostałe uregulowania
1. Dyrektor GOK wydaje zaświadczenie o przynależności do wolontariatu po odbyciu 20 godz. stażu pracy.
2. Wykorzystuje dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Skip to content