Konkurs ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną – wakacje 2016

KONKURS

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu ogłasza konkurs ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną imprez plenerowych, na zasadzie wyłączności.

Oferta dotyczy imprezy:

 1. Festyn rodzinny 3 lipiec 2016 r. od godz. 15.00 do godz. 1.00 dnia następnego.
 2. Koncert 15 sierpnia 2016 r. od godz. 20.00 do godz. 2.00 dnia następnego.
 3. Dożynki 28 sierpnia 2016 r. od godz. 11.00 do godz. 24.00.

Miejsce:

Stary Zamość

Oferta powinna uwzględniać

 • Miejsca dla konsumentów; min.  200 osób, stoliki, ławki, parasole.
 • Sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwo.
 • Sprzedaż jedzenia: kiełbaski z grilla, chipsy itp. Napoje.
 • Firmy zobowiązują się zachowania czystości na obszarze konsumpcji.

Organizator zapewnia przyłącze zasilające w energię elektryczną, natomiast oferent zabezpiecza we własnym zakresie okablowanie do miejsc a z urządzeniami elektrycznymi / przewody odpowiadające wymogom BHP  i warunkom techniczno-elektrycznym.

Oferty na każdą imprezę osobno, należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu lub pocztą /decyduje data stempla pocztowego/. Oferty przyjmowane będą do dnia 29.02.2016 r. do godziny 13.00.

Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Gminy Stary Zamość.

 Szczegółowych informacji udziela Magda Sienkiewicz-Karwacka 84 615 34 29.

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

KONKURSU

na:

Kompleksową obsługę gastronomiczną podczas:

 1. Festynu rodzinnego 3 lipiec 2016 r. od godz. 15.00 do godz. 1.00 dnia następnego.
 2. Koncertu 15 sierpnia 2016 r. od godz. 20.00 do godz. 2.00 dnia następnego.
 3. Dożynek 28 sierpnia 2016 r. od godz. 11.00 do godz. 24.00.

na terenach przy boisku w Wierzbie.

Organizator

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu

Stary Zamość 5A

22-417 Stary Zamość

NIP 922-12-03-717

I. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Na przedmiot zamówienia składa się: Zapewnienie kompleksowej obsługi gastronomicznej podczas w/w imprez plenerowych.

2. Zakres zamówienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

 • stoisko gastronomiczne: np. potrawy z grilla, napije, piwo.
 • wystarczającą ilość miejsc siedzących za stołami i część stołów
 • z zadaszeniem (parasolami lub namiotem) minimum na 200 osób /10 kpl.

Obsługujący imprezę będzie pobierał opłaty za świadczone usługi według ustalonych przez siebie cen.

3. Obsługujący imprezę zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Organizatora w zakresie bezpieczeństwa w ramach organizowanych imprez.

4.Po stronie Obsługującego imprezę leży również uzyskanie zgody Stacji Epidemiologicznej na sprzedaż i działalność gastronomiczną, oraz wszystkich innych zaświadczeń i pozwoleń.

5.Obsługujący imprezę zobowiązany jest do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi Organizatora.

6. Obsługujący imprezę zobowiązany jest do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych.

7.Obsługujący imprezę rozlicza transakcję z Organizatorem w PLN, wpłata na konto GOK do 3 dni przed pierwszą imprezą.

II. Warunki udziału Obsługującego imprezę w postępowaniu.

O obsługę gastronomiczną imprezy z wyłącznością mogą ubiegać się Obsługujący imprezę, którzy:

1. Złożą oferty zgodne z zakresem zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zadeklarują kwotę za wyłączność na obsługę gastronomiczną imprezy, która zadowoli Organizatora.

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tzn. posiadają aktualną koncesję zezwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz zgodę Stacji Epidemiologicznej. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Obsługujący imprezę ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z dopiskiem na kopercie „Wycofanie”.  Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Obsługujący imprezę w zakresie wycofania oferty. Oferty wycofane nie będą odczytywane.

5. Organizator nie wymaga wniesienia wadium.

III. Opis sposobu i kryteria obliczenia ceny oferty:

 

Złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami:

1. Cena

IV. Postanowienia końcowe

1.Obsługujący imprezę składa tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej ofercie.

2.Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim, oraz opatrzona pieczątkami imiennymi.

3.Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu lub kopercie, zabezpieczoną w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.

4.Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem.

5.Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Umowy Organizatora

Skip to content