Komunikat w spr. obowiązku odśnieżania chodników przy posesjach oraz obowiązku usuwania nadmiaru śniegu, sopli lodu i nawisów śniegu z dachów budynków

 

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Stary Zamość przypomina o obowiązku odśnieżania chodników przy posesjach oraz obowiązku usuwania nadmiaru śniegu, sopli lodu i nawisów śniegu z dachów budynków

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1439 z późn. zm.) nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości -mówi o tym art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Jeżeli pieszy poślizgnie się na nieodśnieżonym lub oblodzonym chodniku i dozna uszczerbku na zdrowiu, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania. Zgodnie z obowiązującym prawem, konsekwencją karną za nieodśnieżenie chodnika jest grzywna.

Z kolei ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek usuwania nadmiaru śniegu z dachów, sopli lodu i nawisów śniegu – mówi o tym art. 61 pkt 2 ustawy. Właściciele i zarządcy budynków są zobowiązani zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Śnieżna i słoneczna zima powoduje, że na budynkach powstają nawisy śnieżne i sople, które stwarzają zagrożenie dla przechodniów i parkujących pojazdów. Zalegający na dachach śnieg może powodować nadmierne obciążenie konstrukcji budynków, co może w konsekwencji doprowadzić do katastrofy budowlanej. Szczególnie duże obiekty o płaskich dachach (sklepy, hale, magazyny, szkoły itp.) z nagromadzoną dużą ilością śniegu mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ich użytkowników.Śnieg zalegający na powierzchni dachu w czasie roztopów i wahań temperatury, może stanowić zagrożenie dla przechodniów oraz samochodów.

Odśnieżanie dachu, podczas całego sezonu zimowego należy przeprowadzać regularnie w miarę pojawiających się opadów śniegu, aby nie dopuścić do tworzenia się jego grubej warstwy i pojawienia się na spodzie lodu i ciężkich frakcji śniegu. Usuwanie śniegu z dachów, szczególnie z dachów o dużych powierzchniach i wieloprzęsłowej lekkiej konstrukcji stalowej, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną, w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia konstrukcji.

Zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane, kto nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

 

Skip to content