Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestników Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Wierzbie

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:

 

1)    Administratorem danych osobowych uczestników jest Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Wierzbie, Wierzba 18B, 22-417 Stary Zamość.
2)    Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – panią Beatę Woroszyło, z którą można kontaktować się: adresem e-mailowym: iod@comwierzba.pl
3)    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane celem zapewnienia  pomocy dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej, poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.
4)     Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
a)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO – wypełnienie obowiązku prawnego przez administratora w zw. z art. 51 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
b)    art. 6 ust. 1 lit. a RODO –  zgoda na przetwarzanie wizerunku.
5)    Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym przyznano decyzję o skierowaniu do COM.
6)     W przypadku wyrażonej przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, Państwa dane będą przetwarzane do momentu jej odwołania.
7)    Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom na podstawie przepisów prawa lub świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Administratora.
8)    Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
9)    W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie do wycofania zgody można kierować na adres e-mailowy: iod@comwierzba.pl.
10)    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11)    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości korzystania ze wsparcia w placówce. Pozostałe dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pana/Pani dobrowolnie wyrażonej zgody i ich niepodanie nie ma wpływu na korzystania z pomocy.

 

Skip to content