Sprawozdanie


z realizacji programu współpracy za rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Sprawozdanie z realizacji programu składane jest w związku z zapisem art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok uchwalony został 27 listopada 2015 roku – uchwała Rady Gminy Stary Zamość Nr IX/65/15.

W budżecie gminy Stary Zamość na 2016 rok na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zarezerwowano 110 000 zł.

Na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zarezerwowano w budżecie gminy 780 zł, w tym na konkurs pieśni patriotycznej 780 zł.

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na konkurs ogłoszony w miesiącu styczniu 2016 r. wpłynęły 2 oferty. Oceny możliwości realizacji zadań przez organizacje pozarządowe, oceny kalkulacji kosztów i propozycję przyznanie środków poszczególnym organizacjom przedstawiła komisja powołana przez Wójta Gminy.
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „Omega” -110 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” – 0 zł
Umowę o dofinansowanie podpisano. Podmiot w terminie złożył sprawozdanie z realizacji zadań.

Po ogłoszeniu konkursu w miesiącu kwietniu 2016 r. na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji tym na konkurs pieśni patriotycznej wpłynęła jedna oferta Starozamojskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych na kwotę równą kwocie ogłoszeniu tj. 780 zł.
Umowę podpisano. Podmiot realizujący zadanie w terminie złożył sprawozdanie z realizacji zadania.

W budżecie gminy Stary Zamość w II półroczu 2016 na realizację zadań w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wyasygnowano dodatkowo 40 000zł.
Ogłoszono konkurs. Ogłoszenia umieszczono na stronie internetowej gminy, w biuletynie informacji publicznej, na tablicach ogłoszeń. Wpłynęły 2 oferty. Komisja zaproponowała następujący podział kwoty 40 000 zł :
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „Omega” – 37 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” – 3 000 zł

Umowy o dofinansowanie podpisano. Podmioty w terminie złożyły sprawozdania z realizacji zadań.

Stary Zamość, 2017.05.31
Janusz Czarny
Sekretarz Gminy

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

 

na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r. poz. 1817 t.j.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2017 r. przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Stary Zamość poprzez zlecenie w formie wspierania zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

I. RODZAJ ZADANIA

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA    REALIZACJĘ W/W ZADANIA w  2017 roku: 100 000 zł. 

Kwota powyższa może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie   można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu konkursu.
W roku 2016 zadanie było realizowane przez: a) Klub Sportowy ,, OMEGA”, -wysokość dotacji 147 000 zł, b) Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”, - wysokość dotacji 3 000 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

-  Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych programów określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r poz. 1817 t.j.)
-  Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
-  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
-  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Stary Zamość a oferentami.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

-  Dofinansowanie zadania przez Samorząd Gminy Stary Zamość obejmuje realizację zadania w 2017 roku od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r, z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

V. OFERTY I TERMIN SKŁADANIA

-  Kompletne oferty dotyczące realizacji zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2017 r. do Urzędu Gminy w Starym Zamościu - sekretariat
-  Oferta powinna zawierać w szczególności informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.16.1817 t.j.) oraz dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.
-  Oferty należy składać na drukach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie  wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 poz. 1300).
-  Oferty złożone na innych drukach niż wskazane , niekompletne lub złożone po  terminie będą rozpatrzone negatywnie z przyczyn formalnych.

VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT

-  Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa w terminie do 14 dni od daty składania ofert. Komisja dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.
-  Przy wyborze oferty (ofert) komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonego projektu i jego zgodności z celami zadania. Ocenia możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności jego wykonania oraz zasobów ludzkich i bazy materialnej. Weryfikuje przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania oraz realność zadania pod kątem ich celów. Sprawdza udział środków własnych oferenta oraz innych źródeł finansowania.
-  Odrzuceniu podlegają oferty niezłożone w odpowiednim terminie, niekompletne oraz nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu. 

Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku

W budżecie gminy na wspieranie – dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w IV kwartale 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zarezerwowano kwotę
780 zł.

Przyznano poszczególnym organizacjom następujące kwoty:

  1. Starozamojskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych......780 zł

Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w IV kwartale 2016 roku

 

W budżecie gminy na wspieranie – dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w IV kwartale 2016 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zarezerwowano kwotę
40 000 zł.

Przyznano poszczególnym organizacjom następujące kwoty:

  1. Gminny Ludowy Klub Sportowy OMEGA ……………………….……..37 000 zł
  2. Uczniowski Klub Sportowy Orzeł …………………………………………3 000 zł

Uwaga! Zmiana wzoru oferty

 

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r., poz. 239)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w IV kwartale 2016 r. przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Stary Zamość poprzez zlecenie w formie wspierania zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

I. RODZAJ ZADANIA

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA   REALIZACJĘ W/W ZADANIA w IV kwartale 2016 roku: 40 000 zł.

Kwota powyższa może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie   można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu konkursu.

W roku 2016 zadanie jest realizowane przez Klub Sportowy ,, OMEGA”, -wysokość dotacji 110 000 zł,

W roku 2015 zadanie było realizowane przez: a) Klub Sportowy ,, OMEGA”, -wysokość dotacji 147 000 zł, b) Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”, - wysokość dotacji 6 000 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

- Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych programów określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r poz. 239)

- Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

- Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Stary Zamość a oferentami.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

- Dofinansowanie zadania przez Samorząd Gminy Stary Zamość obejmuje realizację zadania w 2016 roku od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r, z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

V. OFERTY I TERMIN SKŁADANIA

- Kompletne oferty dotyczące realizacji zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2016 r. do Urzędu Gminy w Starym Zamościu - sekretariat

- Oferta powinna zawierać w szczególności informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.16.239) oraz dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

- Oferty należy składać na drukach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań Dz. U. 2016 poz. 1300.

- Oferty złożone na innych drukach niż wskazane , niekompletne lub złożone po terminie będą rozpatrzone negatywnie z przyczyn formalnych.

VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT

- Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa w terminie do 14 dni od daty składania ofert. Komisja dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.

- Przy wyborze oferty (ofert) komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonego projektu i jego zgodności z celami zadania. Ocenia możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności jego wykonania oraz zasobów ludzkich i bazy materialnej. Weryfikuje przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania oraz realność zadania pod kątem ich celów. Sprawdza udział środków własnych oferenta oraz innych źródeł finansowania.

- Odrzuceniu podlegają oferty niezłożone w odpowiednim terminie, niekompletne oraz nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.