bank zywnosci

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu z terenu województwa lubelskiego, przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny mleko UHT szynka wieprzowa mielona cukier biały olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 452 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa lubelskiego.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 4,1584 ton żywności w formie 452 paczek żywnościowych.

W ramach POPŻ PP 2021plus dla 45 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 6 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących.

 

 

 

cyfrowa gmina ue

 

Gmina Stary Zamość otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Celem projektu jest: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Planowane fekty: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie Diagnozy cyberbezpieczeństwa: stacji roboczych, skanera, oprogramowania biurowego, czytników kart elektronicznych, serwera z systemem operacyjnym, licencji dostępowych, licencji do zdalnego połączenia z serwerem, serwer plikowy NAS do backupu z dyskam, oprogramowanie do backupu, urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy, modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci LAN, usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.

Wysokości otrzymanego dofinansowania z Funduszy Europejskich 154 300,00 zł

 

 

banner na strone CG

 

 

cyfrowa gmina lider i partner

 

Strona projektu V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

prow 2014 2020 plac zabaw Krasne

Centrum Wsparcia Doradczego

Partnerstwo z obszaru „Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego” powołane w 2018 roku zostało objęte pilotażem Projektu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD). W skład partnerstwa wchodzą: Gmina Skierbieszów, Gmina Stary Zamość, Gmina Izbica, Gmina Krasnystaw, Gmina Kraśniczyn, Gmina Grabowiec, Gmina Miączyn i Gmina Sitno. W całej Polsce tym projektem zostało objętych 38 partnerstw z udziałem 333 gmin i 33 powiatów. Poza samorządami, podmiotami uczestniczącymi w Projekcie są: Urzędy Marszałkowskie oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) ma za zadanie wesprzeć samorządy lokalne w budowaniu kompetencji do zarządzania rozwojem.

Korzyści wynikające z realizacji projektu CWD:

  1. Wzrost świadomości o potrzebie współpracy pomiędzy JST,
  2. Lepsze umiejętności do planowania inwestycji rozwojowych w odpowiedzi na potrzeby lokalne,
  3. Większa skuteczność w pozyskiwaniu środków,
  4. Przygotowanie strategii terytorialnej dla rozwoju obszaru partnerstwa,
  5. Opracowaniu pakietu projektów kluczowych obejmujących aspekty gospodarcze, społeczne, środowiskowe i instytucjonalne,
  6. Przygotowanie wybranych projektów do pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027.

Projekt potrwa do marca 2022 roku i objęty jest  wsparciem doradczym ekspertów Związku Miast Polskich. W dniach 23-24 listopada 2020roku odbyła się konferencja otwierającą projekt. W kolejnych dniach poznaliśmy naszych doradców, wymieniliśmy pierwsze uwagi, zapoznaliśmy się z  harmonogramem  prac i wyznaczyliśmy osoby, które będą pracować w grupie roboczej. Odbyliśmy pierwsze spotkania odnośnie wzajemnej współpracy m.in. z LODR w Końskowoli.

 

ue premia za aktywnosc 2020

 

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu kontynuuje realizację projektu "Premia dla aktywnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tytuł Projektu: „Premia dla aktywnych”

Beneficjent: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

Okres realizacji projektu: 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Wartość dofinansowania z UE: 776 871,76 zł

 

BIURO PROJEKTU (informacja i rekrutacja):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

Stary Zamość 6, 22-417Stary Zamość

tel./fax. 84 6163243

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 32 osób (20K i 12M), wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia GOPS z terenu gminy Stary Zamość poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym i/lub zdrowotnym w okresie 24 miesięcy realizacji projektu.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowią osoby wykluczone(w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 18 roku życia z terenu Gminy Stary Zamość będące klientami GOPS - 32 osoby (20K i 12M), w tym w szczególności:

a) osoby bierne zawodowo

b) osoby bezrobotne-zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym

Łącznie 32 osoby i 38 osób z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objęte również otoczenie osób wykluczonych społecznie tj. rodziny osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (małżonkowie i dzieci), których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia uczestników projektu.

Oferowane wsparcie:

1. Praca socjalna świadczona na rzecz uczestników projektu.

2. Stworzenie Indywidualnego Planu Działania.

3. Trening Kompetencji Społecznych.

4. Indywidualne wsparcie psychologiczne.

5. Warsztaty przeciwdziałania przemocy w rodzinie i cyberprzemocy

6. Warsztaty autoprezentacji

7. Warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zdrowego odżywiania z

Dietetykiem.

8. Warsztaty gospodarowania budżetem domowym.

9. Indywidualnie dobrane szkolenie zawodowe.

10.Pośrednictwo pracy.

11. Staże zawodowe.

7. Działania o charakterze środowiskowym.

Oferowane wsparcie towarzyszące:

- stypendium szkoleniowe i stażowe

- ubezpieczenie NNW

- badania lekarskie

- pełne wyżywienie

- zwrot kosztów dojazdu

- atrakcyjne materiały szkoleniowe

-zasiłki i pomoc w naturze

- opieka profesjonalnej kadry dydaktycznej

-możliwość zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień

Główne rezultaty projektu:

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 4 osoby.

2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 22 osoby.

3. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu-3 osoby.

REKRUTACJA

Rekrutacja jest prowadzona od 4.01.2021 r. do 26 lutego 2021r. w sposób ciągły aż do zebrania grupy 16 uczestników projektu.

Aby zgłosić się do projektu należy przesłać formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej GOPS na adres mailowy GOPS Stary Zamość [Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.] lub dostarczyć osobiście/ wysłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy w Starym Zamościu adres: Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość z dopiskiem „rekrutacja - projekt”.

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

 

 

plakat st zam 2021

 

zdalna szkola plus

zdalna szkola

ue premia za aktywnosc 2020

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu rozpoczął realizację projektu "Premia dla aktywnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tytuł Projektu: „Premia dla aktywnych”

Beneficjent: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

Okres realizacji projektu: 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Wartość dofinansowania z UE: 776 871,76 zł

 

BIURO PROJEKTU (informacja i rekrutacja):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

Stary Zamość 6, 22-417Stary Zamość

tel./fax. 84 6163243

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 32 osób (20K i 12M), wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia GOPS z terenu gminy Stary Zamość poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym i/lub zdrowotnym w okresie 24 miesięcy realizacji projektu.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowią osoby wykluczone(w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 18 roku życia z terenu Gminy Stary Zamość będące klientami GOPS - 32 osoby (20K i 12M), w tym w szczególności:

a) osoby bierne zawodowo

b) osoby bezrobotne-zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym

Łącznie 32 osoby i 38 osób z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objęte również otoczenie osób wykluczonych społecznie tj. rodziny osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (małżonkowie i dzieci), których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia uczestników projektu.

Oferowane wsparcie:

1. Praca socjalna świadczona na rzecz uczestników projektu.

2. Stworzenie Indywidualnego Planu Działania.

3. Trening Kompetencji Społecznych.

4. Indywidualne wsparcie psychologiczne.

5. Warsztaty przeciwdziałania przemocy w rodzinie i cyberprzemocy

6. Warsztaty autoprezentacji

7. Warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zdrowego odżywiania z

Dietetykiem.

8. Warsztaty gospodarowania budżetem domowym.

9. Indywidualnie dobrane szkolenie zawodowe.

10.Pośrednictwo pracy.

11. Staże zawodowe.

7. Działania o charakterze środowiskowym.

Oferowane wsparcie towarzyszące:

- stypendium szkoleniowe i stażowe

- ubezpieczenie NNW

- badania lekarskie

- pełne wyżywienie

- zwrot kosztów dojazdu

- atrakcyjne materiały szkoleniowe

-zasiłki i pomoc w naturze

- opieka profesjonalnej kadry dydaktycznej

-możliwość zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień

Główne rezultaty projektu:

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 4 osoby.

2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 22 osoby.

3. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu-3 osoby.

REKRUTACJA

Rekrutacja jest prowadzona od 2.01.2020 r. do 29 lutego 2020 w sposób ciągły aż do zebrania się pierwszej grupy 16 uczestników projektu. Druga tura rekrutacji (16 osób) odbędzie się
w miesiącach styczeń- luty 2021.

Aby zgłosić się do projektu należy przesłać formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej GOPS na adres mailowy GOPS Stary Zamość [Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.] lub dostarczyć osobiście/ wysłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy w Starym Zamościu adres: Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość z dopiskiem „rekrutacja - projekt”.

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

 

 

 

 

 

 

premia dla aktywnych plakat st zam 2020

prow 2014 2020 plac zabaw Udrycze Kolonia

efrr

Gmina Stary Zamość przystapiła do realizacji projektu pn. Przebudowa budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych oraz budowa placu zabaw w miejscowości Wierzba, gmina Stary Zamość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich w ramach konkursu nr RPLU.13.04.00-IZ.00-06-001/17

Całkowita wartość projektu wynosi 5 930 367,22 zł wartość unijnego dofinansowania 4 580 364,91 zł
Nr projektu: RPLU.13.04.00-06-0047/17
Rozpoczecie realizacji: 28.08.2017 r.
Zakończenie realizacji: 26.11.2020 r.
Beneficjentem jest Gmina Stary Zamość.

Głównym celem jest poprawa sytuacji kryzysowej oraz wzmocnienie potencjałów rozwojowych obszaru zdegradowanego na terenie gminy Stary Zamość. Zrealizowane zostaną zadania: 1) Przebudowa budynku handlowego z przeznaczeniem na utworzenie CUS (nadanie obiektowi nowych funkcji użytecznych-społecznych, kulturowych, zagospodarowanie terenu, wyposażenie budynku w meble, sprzęt komputerowy i audiowizualny; 2) Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej (nadanie przestrzeni nowych funkcji użytkowych-społecznych): montaż 3 urządzeń do zabawy i 2 do ćwiczeń na fundamentach betonowych, wyposażenie w 4 ławki, wykonanie nawierzchni piaskowej placu zabaw, uporządkowanie terenu. Projekt służy realizacji zintegrowanych działań zorientowanych na poprawę zagospodarowania przestrzennego oraz stanu środowiska przyrodniczego a przede wszystkim przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Grupą docelową, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu, będą przede wszystkim mieszkańcy obszaru rewitalizacji zamieszkujący sołectwo Wierzba Pierwsza, w tym szczególnie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, jak również mieszkańcy gminy korzystający ze zmodernizowanej infrastruktury i potencjalni turyści, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe, działający na terenie obszaru rewitalizacji. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu projektu są następujące: Wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu projektu są następujące: a) Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury - 650 osób, b) Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 2 szt. c) Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 2,46 ha. d) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] 1 e) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy 1 EPC.

Efekty i rezultaty projektu stanowią przejaw wypełniania Celu Szczegółowego 3 "Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym" poprzez wspieranie podejmowania zatrudnienia przez osoby mające z tym problem oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia społecznego. Działania ukierunkowane na zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego na terenie gminy możliwe będą poprzez następujące kierunki interwencji: - Rozbudowa narzędzi zapewniających osobom wykluczonym dostęp do usług publicznych; - Rozwój aktywnych, form pomocy osobom zagrożonym lub wykluczonym społecznie; - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

 

gops premia za aktywonosc plakat

gops premia za aktywonosc naglowek ue 2019

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu rozpoczął realizację projektu "Premia za aktywność" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tytuł Projektu: „Premia za aktywność”

Beneficjent: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

Okres realizacji projektu: 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wartość dofinansowania z UE: 272 449,85 zł

 

BIURO PROJEKTU (informacja i rekrutacja):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

Stary Zamość 6, 22-417Stary Zamość

tel./fax. 84 6163243

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej
12 osób (w tym 10K i 2M), wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- klientów GOPS z terenu gminy Stary Zamość prowadząca do nabycia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w okresie 12 miesięcy realizacji projektu.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Stary Zamość
w województwie lubelskim (zamieszkujące gminę zgodnie z KC) będące klientami GOPS-
12 osób (10K i 2M) w tym w szczególności:

a) osoby bierne zawodowo

b) osoby bezrobotne – zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

W ramach grupy docelowej co najmniej 10% ogółu uczestników stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Co najmniej 50% uczestników projektu to osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.

Oferowane wsparcie:

1. Praca socjalna świadczona na rzecz uczestników projektu.

2. Stworzenie Indywidualnego Planu Działania.

3. Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych i Osobistych oraz Trening Umiejętności Zawodowych.

4. Indywidualnie dobrane szkolenie zawodowe.

5.Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.

6. Staże zawodowe dla 50% uczestników projektu.

7. Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa.

Oferowane wsparcie towarzyszące:

- stypendium szkoleniowe i stażowe

- ubezpieczenie NNW

- badania lekarskie

- pełne wyżywienie

- zwrot kosztów dojazdu

- atrakcyjne materiały szkoleniowe

-zasiłki i pomoc w naturze

- opieka profesjonalnej kadry dydaktycznej

-możliwość zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień

Główne rezultaty projektu:

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 2 osoby.

2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 8 osób.

3. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu-8 osób.

REKRUTACJA

Rekrutacja jest prowadzona od 2.01.2019 r. w sposób ciągły aż do zebrania się 12 uczestników projektu.

Aby zgłosić się do projektu należy przesłać formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej GOPS na adres mailowy GOPS Stary Zamość [Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.] lub dostarczyć osobiście/ wysłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy w Starym Zamościu adres: Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość z dopiskiem „rekrutacja - projekt”.

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

 

 

gops premia za aktywonosc naglowek ue 2019

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu rozpoczął realizację projektu "Premia za aktywność" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tytuł Projektu: „Premia za aktywność”

Beneficjent: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

Okres realizacji projektu: 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wartość dofinansowania z UE: 272 449,85 zł

 

BIURO PROJEKTU (informacja i rekrutacja):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

Stary Zamość 6, 22-417Stary Zamość

tel./fax. 84 6163243

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej
12 osób (w tym 10K i 2M), wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- klientów GOPS z terenu gminy Stary Zamość prowadząca do nabycia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w okresie 12 miesięcy realizacji projektu.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Stary Zamość
w województwie lubelskim (zamieszkujące gminę zgodnie z KC) będące klientami GOPS-
12 osób (10K i 2M) w tym w szczególności:

a) osoby bierne zawodowo

b) osoby bezrobotne – zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

W ramach grupy docelowej co najmniej 10% ogółu uczestników stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Co najmniej 50% uczestników projektu to osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.

Oferowane wsparcie:

1. Praca socjalna świadczona na rzecz uczestników projektu.

2. Stworzenie Indywidualnego Planu Działania.

3. Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych i Osobistych oraz Trening Umiejętności Zawodowych.

4. Indywidualnie dobrane szkolenie zawodowe.

5.Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.

6. Staże zawodowe dla 50% uczestników projektu.

7. Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa.

Oferowane wsparcie towarzyszące:

- stypendium szkoleniowe i stażowe

- ubezpieczenie NNW

- badania lekarskie

- pełne wyżywienie

- zwrot kosztów dojazdu

- atrakcyjne materiały szkoleniowe

-zasiłki i pomoc w naturze

- opieka profesjonalnej kadry dydaktycznej

-możliwość zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień

Główne rezultaty projektu:

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 2 osoby.

2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 8 osób.

3. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu-8 osób.

REKRUTACJA

Rekrutacja jest prowadzona od 2.01.2019 r. w sposób ciągły aż do zebrania się 12 uczestników projektu.

Aby zgłosić się do projektu należy przesłać formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej GOPS na adres mailowy GOPS Stary Zamość [Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.] lub dostarczyć osobiście/ wysłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy w Starym Zamościu adres: Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość z dopiskiem „rekrutacja - projekt”.

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

 

 

 efrr

Gmina Stary Zamość przystapiła do realizacji projektu pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-202, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w ramach konkursu nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/17

Całkowita wartość projektu wynosi 1 363 639,20 zł, wartość unijnego dofinansowania 590 410,99 zł
Nr projektu: RPLU.05.02.00-06-0037/17
Rozpoczecie realizacji: 29.09.2017 r.
Zakończenie realizacji: 31.12.2019 r.
Beneficjentem jest Gmina Stary Zamość.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie w Gminie Stary Zamość. Zakres prac obejmuje m.in: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - ocieplenie stropu poddasza - ocieplenie stropu piwnicy - wymiana okien - wymiana drzwi zewnętrznych - modernizacja instalacji c.o. wymiana kotła weglowego na kocioł opalany peletami wyposażonego w monitoring zdalnego sterowania pracą kotła o połączeniu WiFi lub GSM oraz opomiarowanie kotłowni), Dostosowanie wejść dla osób niepełnosprawnych, Dokumentacja techniczna, Audyty energetyczne, SW i Kampania promocyjna. W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące efekt i rezultaty:

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 szt.
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 236,41CO2/rok* w 2020 r.
3. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 1715 GJ/rok* w 2020 r.
4. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 476 302 kWh/rok, 662 514 kWh/rok* w 2020 r.
5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawianych - 0,11MWt* w 2019 r.
6. Powierzchni użytkowa budynków poddawanych termomodernizacji - 1419 m2 w 2019 r.
7. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 1 szt* w 2019 r.
8. Grupy docelowe p.: mieszkańcy Gminy Stary Zamość korzystający z usług przedmiotowej placówki edukacyjnej w Wierzbie

*-wartość docelowa

 

 mini img 7676mini img 7678mini img 7680

mini img 7681mini img 7682mini img 7684

mini img 7686mini img 7688mini img 7689

mini spwierzba1mini spwierzba2mini spwierzba3

mini spwierzba4mini spwierzba5mini spwierzba6

mini spwierzba7mini spwierzba8

 program regionalny lubelskie

Projekt pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłowiec otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/15 w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 804 625,00 zł, zaś wartość dofinansowania 419 645,00 zł.

Projekt ma na celu uporządkowanie systemu sieci wodociągowej w miejscowości Wisłowiec, polegające na budowie nowej sieci oraz poprawie warunków sanitarnych mieszkańców przez wyeliminowanie szkodliwej instalacji oraz usprawnienie dostępu do wody. Dodatkowo w ramach realizacji projektu korzystne jest zastosowanie rozwiązań nowoczesnych, zdrowych, przyjaznych środowisku, w tym zastosowanie OZE oraz upowszechnienie informacji o sposobie dbania o środowisko powiązane z zastosowaniem TIK. Powyższe podejście pozwoli nie tylko uzupełnić braki infrastrukturalne, ale także w sposób kompleksowy chronić środowisko naturalne.

Inicjatorem projektu jest Urząd Gminy w Starym Zamościu. Zadaniem własnym Gminy jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w kwestii dostarczania wody o odpowiedniej jakości, w związku z czym Gmina Stary Zamość wystąpiła w imieniu lokalnej społeczności, której dotyczy problem wodociągu zbudowanego z azbestu.

Interesariuszami przedmiotowymi są mieszkańcy Gminy Stary Zamość, a w szczególności mieszkańcy, na których projekt ma bezpośredni wpływ. Do tej grupy zaliczono wszystkich mieszkańców miejscowości Wisłowiec korzystających z istniejącego wodociągu (43 punkty czerpalne).