Gmina Stary Zamość zakończyła realizację przedsięwzięcia służącego opracowaniu Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość.

W ramach przedsięwzięcia została opracowana Strategia Rozwoju Elektromobilności, która stanowi odpowiedź na potrzebę zrównoważonego rozwoju rynku mobilności nastawionej na wykorzystanie pojazdów nisko i zeroemisyjnych w Polsce, a także prowadzoną politykę klimatyczno-transportową i jest dokumentem, obejmującym ocenę możliwości, wskazanie planu działań oraz analizę możliwych do realizacji inwestycji, które w znaczący sposób przyczynią się do poprawy jakości powietrza i rozwoju elektromobilności w Gminie Stary Zamość. Niezwykle ważny jest fakt, iż Strategia będzie miała wpływ na redukcję zanieczyszczenia powietrza, emisji gazów cieplarnianych, pyłów oraz hałasu, gdyż realizowane na jej podstawie działania prowadzić będą do zmniejszenia się sumarycznego ruchu pojazdów spalinowych na drogach gminnych.

Na podstawie występujących problemów i potrzeb w zakresie polityki transportowej wytyczono cele Strategii, pośród których wskazano na najważniejszy cel strategiczny, jakim jest: Rozwój elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość i ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery przez pojazdy z silnikami spalinowymi. Natomiast, na podstawie wyznaczonych celów - strategicznego i operacyjnych, wskazano na działania, których realizację założono w dwóch horyzontach czasowych:

 • do 2026 roku – tj. działania zorientowane na wykorzystanie istniejącej infrastruktury:

budowa punktów/ stacji ładowania pojazdów przy budynkach i terenach użyteczności publicznej; wydzielenie miejsc postojowych na istniejących parkingach dla pojazdów elektrycznych; budowa instalacji PV; budowa stacji pomiaru zanieczyszczeń i hałasu; opracowanie aplikacyjni mobilnej zintegrowanej z punktami/ stacjami ładowania; edukacja, promocja elektromobilności wśród mieszkańców i przedsiębiorców; zakup pojazdów elektrycznych dla Gminy.

 • do 2036 roku – tj. działania związane ze stworzeniem infrastruktury dla elektromobilności:

budowa nowych punktów/ stacji ładowania pojazdów przy nowopowstałych ciągach komunikacyjnych; zastąpienie taboru tradycyjnego elektrycznym dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i matek z wózkami; wytyczenie nowych szlaków, ścieżek rowerowych, budowa obiektów rekreacyjnych oraz budowa, remont nowych ciągów komunikacyjnych, miejsc postojowych, wiat, przechowalni; wdrożenie rozwiązań Smart City; budowa wizualnego systemu informacji transportowej; modernizacja systemu zasilania Gminy w energię (jeżeli wymagana); edukacja, promocja elektromobilności wśród mieszkańców i przedsiębiorców.

Szczególnie ważnym elementem procesu opracowywania Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość była partycypacja społeczna. Konsultacje społeczne stanowiły nie tylko element niezbędny do stworzenia Strategii, ale również konieczne są do jej prawidłowego wdrożenia. W terminie od dnia 15.12.2020 r. do dnia 22.12.2020 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, których celem było zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem, poznanie opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na obszarze Gminy w kwestii rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość oraz konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość”.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w następujących formach:

1). Zbierania uwag dotyczących opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość” za pomocą formularza ankiety.

2). Spotkania online, skierowanego do wszystkich mieszkańców Gminy, władz lokalnych urzędników Urzędu i jednostek podległych, interesariuszy zewnętrznych, którego zamierzeniem było zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem, poznanie opinii uczestników spotkania w kwestii rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość. Spotkanie w formie warsztatów, prowadzonych w sposób umożliwiający składanie uwagi wniosków odbyło się w dn. 15.12.2020 r.

3). Zbierania uwag i opinii dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość” za pomocą formularza uwag i opinii.

 

Poniżej publikujemy raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Stary Zamość dotyczących opracowania i konsultacji projektu „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość”.

Załącznik. Raport z konsultacji społecznych „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość”

Szanowni Państwo, z trwającymi konsultacjami społecznych w Gminie Stary Zamość dotyczących opracowania i konsultacji projektu dokumentu pn. Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość zachęcamy Państwa do przekazania swoich uwag do dokumentu za pomocą poniżej zawartego formularza.

Wypełniony formularz ankiety można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na kopercie lub w tytule e-maila prosimy wpisać „konsultacje społeczne - S.R.E”.

Na Państwa uwagi czekamy w terminie od dnia 15.12.2020 r. do dnia 22.12.2020 r.

Zbieranie uwag do dokumentu ma charakter całkowicie anonimowy i dobrowolny. Uwagi bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

Załącznik. Formularz zgłaszania uwag i opinii do projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość” (PDF)

Załącznik. Formularz zgłaszania uwag i opinii do projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość” (DOC)

 

Załącznik. Projekt „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość”

Szanowni Państwo, w związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość, zachęcamy do wypełnienia poniżej zamieszczonej ankiety mającej na celu zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem oraz poznania opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na obszarze Gminy w kwestii rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość.

Wypełniony formularz ankiety można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość lub pocztą elektroniczną na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na kopercie lub w tytule e-maila prosimy wpisać „konsultacje społeczne - S.R.E”.

Na Państwa uwagi czekamy w terminie od dnia 15.12.2020 r. do dnia 22.12.2020 r.

Ankieta ma charakter całkowicie anonimowy i dobrowolny. Wyniki uzyskane podczas ankietyzacji wpłyną na kształt opracowywanej „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość”.

Załącznik

Formularz ankiety w ramach opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość” (PDF)

Formularz ankiety w ramach opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość” (DOCX)

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi na temat elektromobilności:

 • I materiał informacyjny - stanowi zbiór podstawowych informacji związanych z elektromobilnością, ukazuje formy pojazdów elektrycznych, ale również inne elementy systemu np. formy ładowania. Pokazane zostały tu ciekawe przykłady elementów Smart City.
 • II materiał informacyjny - wskazuje na przyczyny przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności, na budowę dokumentu, prezentuje opis niedoborów jakościowych i ilościowych taboru i infrastruktury drogowej Gminy Stary Zamość. Przedstawiono tu również fazy rozwoju elektromobilności w Polsce, wskazano na propozycje zaplanowanych przedsięwzięć i zadań w dwóch horyzontach czasu: do 2026 r. i 2036 r.

Załącznik. I materiał informacyjny

Załącznik. II materiał informacyjny

W dniu 8 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Stary Zamość wydał zarządzenie Nr 66/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Stary Zamość dotyczących opracowania i konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość”.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem, poznanie opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na obszarze Gminy w kwestii rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość oraz konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość”.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 15.12.2020 r. do 22.12.2020 r.

 

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Stary Zamość dotyczących opracowania i konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość” (PDF)

Zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, urzędników Urzędu Gminy i jednostek podległych, interesariuszy zewnętrznych do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym online, które odbędzie się w dn. 15 grudnia 2020 r. o godz. 14:00 za pomocą internetowego kanału Facebook - strona Warsztaty online Strategia Elektromobilności.

Aby uczestniczyć w transmisji na żywo należy za pomocą portalu Facebook https://www.facebook.com/Warsztaty-online-Strategia-Elektromobilności-103136644723656/?modal=admin_todo_tour dołączyć do wydarzenia na żywo o wskazanej powyżej dacie i godzinie.

Udział w dyskusji można wziąć bezpośrednio na portalu Facebook (https://www.facebook.com/Warsztaty-online-Strategia-Elektromobilności-103136644723656/?modal=admin_todo_tour) za pomocą komentarzy pod prowadzoną transmisją lub poprzez przesłanie zapytań na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Ponadto, w niniejszej zakładce internetowej poświęconej elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość w dniu 15.12.2020 r. udostępnione zostaną materiały edukacyjne dotyczące zagadnień związanych z elektromobilnością.

 

W dniu 30 listopada 2020 r. Wójt Gminy Stary Zamość wydał zarządzenie Nr 64/20 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość”.

Do zadań Zespołu należy m.in. opracowanie założeń dot. „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość”, w tym:

 1. Przygotowanie propozycji i określenie działań kierunkowych rozwoju elektromobilności.
 2. Zebranie informacji i danych o stanie obecnym rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość.
 3. Wyznaczenie priorytetów i celów strategicznych w rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość.
 4. Określenie kierunku rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.
 5. Bieżący kontakt z wykonawcą dokumentu w celu wymiany niezbędnych informacji i dostarczenia materiałów służących opracowaniu Strategii.
 6. Współpraca z wykonawcą w zakresie konsultacji społecznych i prowadzenia działań informacyjnych.

 

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość” (PDF)

 

W dniu 30 listopada 2020 r. Rada Gminy Stary Zamość podjęła uchwałę Nr XIX/123/20 w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość”.

Celem niniejszego opracowania jest ocena możliwości, wskazanie planu działań oraz analiza możliwych do realizacji inwestycji, które w znaczący sposób przyczynią się do poprawy jakości powietrza i rozwoju elektromobilności w Gminie Stary Zamość.

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość” (plik PDF)

 

Gmina Stary Zamość przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość służącej realizacji celów wynikających m.in.: z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w tym w szczególności z: Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, przyjętego przez Radę Ministrów dnia 16.03.2017 r., Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjętych przez Radę Ministrów dnia 29.03.2017 r. oraz Ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zakłada się, że opracowana Strategia Rozwoju Elektromobilności stanowić będzie dokument zawierający ocenę możliwości, wskazanie planu działań oraz analizę możliwych do realizacji inwestycji, które w znaczący sposób przyczynią się do poprawy jakości powietrza i rozwoju elektromobilności w Gminie Stary Zamość. Wdrożenie założeń Strategii przyczyni się m.in. do:

 • Spadku ilości substancji niebezpiecznych w powietrzu – na skutek realizacji Strategii Rozwoju Elektromobilności zmniejszy się zapotrzebowanie na energię wytworzoną przy użyciu konwencjonalnych źródeł energii, w tym paliw kopalnych, ropy naftowej, dzięki czemu redukcji ulegnie poziom emisji substancji szkodliwych. Szczególnie ważne jest zmniejszenie zanieczyszczenia na szlakach komunikacyjnych, gdzie jednocześnie znajdują się duże skupiska ludzi.
 • Spadku zachorowalności na choroby płuc, układu krążenia, alergie – dzięki poprawie jakości powietrza.
 • Wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz pojazdów elektrycznych, co spowoduje spadek kosztów utrzymania obiektów publicznych oraz doprowadzi do znacznych oszczędności w budżetach gospodarstw domowych.
 • Wzrostu świadomości o odnawialnych źródłach energii – bezpośredni udział w Strategii Rozwoju Elektromobilności mieszkańców Gminy (poprzez konsultacje społeczne) będzie oznaczać zwiększenie ich świadomości w zakresie elektromobilności, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, możliwości ich wykorzystania oraz wynikających z tego korzyści.
 • Ochrony środowiska naturalnego – bezpośrednim oddziaływaniem Strategii będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w wyniku zmniejszenia ilości zużywanych paliw konwencjonalnych.
 • Poprawy atrakcyjności Gminy – dzięki realizacji Strategii Gmina będzie postrzegana jako nowoczesna, innowacyjna. Jest to niezwykły sposób na promocję Gminy i stworzenie miejsca atrakcyjnego do życia i pracy.
 • Stworzenia miejsc pracy związanych z elektromobilnością – wdrożenie Strategii Rozwoju Elektromobilności spowoduje, że w niedalekiej przyszłości (zgodnie z założeniami Planu Rozwoju Elektromobilności – do 2025 r.) mogą powstać małe firmy obsługujące infrastrukturę dla elektromobilności np. związane z obsługą pojazdów, ładowarek, tworzeniem systemów informatycznych.

Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miejscowości i skoncentrowany jest wokół zagadnień związanych z upowszechnianiem stosowania pojazdów z napędem elektrycznym. Analizując światowe statystyki tempa przyrostu pojazdów elektrycznych i zdając sobie sprawę z unijnych wymogów dotyczących poprawy jakości powietrza, można zaobserwować, że Polskę, podobnie jak inne kraje europejskie, czeka epoka nisko i zeroemisyjnego transportu.