umowy pgk www

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu uprzejmie informuje iż dnia 26 listopada 2012 roku (poniedziałek), o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starym Zamościu, odbędzie się spotkanie rekrutacyjne dla kandydatów do uczestnictwa w projekcie "Integracja zawodowa osób w gminie Stary Zamość".

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów;

- dowodu osobistego

- zaświadczenia z Urzędu Gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym.

 

ZAPRASZAMY

OGŁOSZENIE

W dniach 20-21 listopada 2012 roku od godz. 9.00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy, odbędzie się szkolenie w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu Projektu "Integracja zawodowa osób w gminie Stary Zamość" pod tytułem:

"RODZINA BEZPIECZNA FINANSOWO".

Tematem szkolenia będą zagadnienia z zakresu:

- edukacji finansowej rodziny

- planowania wydatków

- pułapek kredytowych

- sposobów oszczędzania

- zarządzania długiem i wiele innych.

Szkolenie skierowane jest do uczestników projektu oraz innych zainteresowanych mieszkańców gminy.

 

ZAPRASZAMY

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamia się mieszkańców wsi Chomęciska Duże, iż w dniu  23 października  2012r. o godz.  9.00 w  remizie OSP odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie sprzedaży budynku szkoły w Chomęciskach Dużych.

plakat_badania_rolne1

Statystyka publiczna od wielu lat prowadzi ankietowe badania gospodarstw rolnych. Dotychczas badania te były realizowane przez osoby zawodowo związane z rolnictwem, zatrudnione w urzędach gmin lub ośrodkach doradztwa rolniczego i tym samym znane mieszkańcom prowadzącym działalność rolniczą. W tym roku ankietowe badania rolnicze będą po raz pierwszy prowadzone również przez pracowników (ankieterów) Urzędu Statystycznego w Lublinie poprzez wywiad telefoniczny lub bezpośredni.

W 2012 roku w wylosowanych gospodarstwach rolnych ankieterzy będący pracownikami Urzędu Statystycznego w Lublinie będą prowadzić następujące rolnicze badania ankietowe:
- Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich – prowadzone w dniach 11 czerwca – 4 lipca,
- Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej – prowadzone dwa razy w roku w dniach 11 czerwca – 4 lipca i 1-14 grudnia,
- Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego – prowadzone trzy razy w roku w dniach 2-16 kwietnia, 1-13 sierpnia i 1-14 grudnia,
- Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym – prowadzone dwa razy w roku w dniach 11 czerwca – 4 lipca i 3-14 grudnia,
- Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku – prowadzone w dniach 17-24 sierpnia,
- Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych – prowadzone w dniach 25 października – 9 listopada,
- Badanie sadów według gatunków roślin – prowadzone w dniach 24 września – 8 października.

 

Natomiast ankieterzy z poszczególnych gmin będą realizować badania:
- Badanie plonów zbóż ozimych – prowadzone w dniach
19 czerwca – 2 lipca,
- Badanie plonów ziemniaków – prowadzone w dniach 17 – 24 sierpnia.

 

Rolnicze badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza że badana jest pewna część gospodarstw rolnych reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Aby wyniki tych badań były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców zwracamy się do rolników, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań, z prośbą o udzielenie informacji ankieterom. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas im poświęcony, zapewnią informacje niezbędne dla prowadzenia polityki rolnej państwa.
Każdy z ankieterów posiada legitymację ankietera wystawioną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie
. Tożsamość ankieterów – pracowników urzędu statystycznego można zweryfikować dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Lublinie – tel. 81 533-20-51.
Wzory legitymacji, formularzy oraz wiele informacji na temat prowadzonych przez statystykę badań ankietowych można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/index.htm