opieka wytchnieniowa

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu  informuje, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu resortowego „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.
Gmina Stary Zamość zamierza aplikować  o przyznanie środków na realizację tego zadania, w związku z tym  osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej  proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu Stary Zamość, 6, pokój nr 16, tel. 84 616 32 43 lub mobilny 512434980 -  do dnia 7 listopada 2022.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1)    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2)    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Jednocześnie GOPS informuje, iż  świadczenie usług w formie opieki wytchnieniowej  będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Stary Zamość  środków finansowych na realizację  tego zadania.
Szczegółowe informacje  o Programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

 

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 - Załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 

Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

 

Informuje się mieszkańców Gminy Stary Zamość, że w dniach 25.10.2022 r. - 05.11.2022 r. można składać zapotrzebowanie na zakup węgla w preferencyjnej cenie (2000 zł/t).

Zapotrzebowanie można składać u sołtysa wsi ewentualnie w Urzędzie Gminy tel. 84 61 64 231.

asystent osobisty osoby niepelnosprawnej edycja 2023

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu informuje, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu resortowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Stary Zamość zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację tego zadania, w związku z tym osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usług asystenta osoby niepełnosprawnej proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu Stary Zamość, 6, pokój nr 16, tel. 84 616 32 43 lub mobilny 512434980 - do dnia 7 listopada 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie GOPS informuje, iż przyznanie usług asystenta osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Stary Zamość środków finansowych na realizację tego zadania. 

Szczegółowe informacje o Programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

 

Karta zgłoszenia do Programu - Załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023

Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Załącznik nr 12 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 

 

 bank zywnosci

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu informuje, iż prowadzone będą zapisy do Podprogramu 2021 Plus w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ będą mogły zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1707,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 zł. dla osoby w rodzinie.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej w Podprogramie 2021 Plus, proszone są o zgłaszanie się w terminie od 02 listopada do 30 listopada 2022 roku do tutejszego GOPS w celu zakwalifikowania do PO PŻ. Należy zgłosić się z dowodem osobistym i dokumentami potwierdzającymi aktualne dochody.

W ramach Podprogramu 2021 Plus prowadzone będą także obowiązkowe działania towarzyszące realizowane przez Bank Żywności w Lublinie na rzecz osób korzystających z PO PŻ, przy współpracy z OPS m.in.:

  • warsztaty kulinarne;
  • warsztaty edukacji ekonomicznej;
  • warsztaty dietetyczne;

W celu uzyskania szerszej informacji na temat Podprogramu 2021 Plus prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Zamościu tel. 84 616 32 43, tel. komórkowy 512434980 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o terminach dystrybucji żywności i warsztatach będzie podana w sposób zwyczajowo przyjęty, tj, ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach oraz informacja na stronie internetowej Gminy.

 

 

Wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Gminy Stary Zamość w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Wojewoda Lubelski ogłosił listę punktów dystrybucji tabletek jodku potasu w województwie lubelskim. Znajdują się na niej również lokalizacje na terenie Gminy Stary Zamość.

Przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest standardową prewencyjną procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.

W obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki, która informuje, że rosyjskie działania militarne na Ukrainie oraz ataki na Zaporoską Elektrownię Jądrową nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców Polski. Nie ma więc podstaw, żeby rozpoczynać wydawanie tabletek jodku potasu.

W sytuacji, gdyby zagrożenie wystąpiło, do publicznej wiadomości podana zostanie stosowna informacja dotycząca rozpoczęcia dystrybucji tabletek.

WAŻNE: NIE NALEŻY ZAŻYWAĆ JODKU POTASU BEZ KONSULTACJI Z LEKARZEM ORAZ W SYTUACJI, GDY WSPOMNIANE WYŻEJ ZAGROŻENIE NIE WYSTĘPUJE.

Wykaz punktów dystrybucji jodku potasu na terenie Gminy Stary Zamość w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego:

  • Szkoła Podstawowa w Wierzbie, Wierzba 19a
  • Szkoła Podstawowa w Wierzbie ,Szkoła Filialna w Udryczach, Udrycze Koniec 12a
  • Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu, Stary Zamość 5A
  • Schronisko dla Bezdomnych w Krasnem, Krasne 145

Przypominamy, że wydawanie preparatu zostanie uruchomione dopiero w sytuacji zagrożenia radiacyjnego, po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Zachęcamy także do zapoznania się z broszurą informacyjną na temat profilaktyki jodku potasu.

                                                                                   Wójt Gminy Stary Zamość

                                                                                      /-/ Waldemar Raczyński

 

Ulotka informacyjna MSWiA cz. 1

Ulotka informacyjna MSWiA cz. 2