KONKURS

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu ogłasza konkurs ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną imprez plenerowych, na zasadzie wyłączności.

Oferta dotyczy imprezy:

 1. Festyn rodzinny 3 lipiec 2016 r. od godz. 15.00 do godz. 1.00 dnia następnego.
 2. Koncert 15 sierpnia 2016 r. od godz. 20.00 do godz. 2.00 dnia następnego.
 3. Dożynki 28 sierpnia 2016 r. od godz. 11.00 do godz. 24.00.

Miejsce:

Stary Zamość

Oferta powinna uwzględniać

 • Miejsca dla konsumentów; min.  200 osób, stoliki, ławki, parasole.
 • Sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwo.
 • Sprzedaż jedzenia: kiełbaski z grilla, chipsy itp. Napoje.
 • Firmy zobowiązują się zachowania czystości na obszarze konsumpcji.

Organizator zapewnia przyłącze zasilające w energię elektryczną, natomiast oferent zabezpiecza we własnym zakresie okablowanie do miejsc a z urządzeniami elektrycznymi / przewody odpowiadające wymogom BHP  i warunkom techniczno-elektrycznym.

Oferty na każdą imprezę osobno, należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu lub pocztą /decyduje data stempla pocztowego/. Oferty przyjmowane będą do dnia 29.02.2016 r. do godziny 13.00.

Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Gminy Stary Zamość.

 Szczegółowych informacji udziela Magda Sienkiewicz-Karwacka 84 615 34 29.

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

KONKURSU

na:

Kompleksową obsługę gastronomiczną podczas:

 1. Festynu rodzinnego 3 lipiec 2016 r. od godz. 15.00 do godz. 1.00 dnia następnego.
 2. Koncertu 15 sierpnia 2016 r. od godz. 20.00 do godz. 2.00 dnia następnego.
 3. Dożynek 28 sierpnia 2016 r. od godz. 11.00 do godz. 24.00.

na terenach przy boisku w Wierzbie.

Organizator

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu

Stary Zamość 5A

22-417 Stary Zamość

NIP 922-12-03-717

I. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Na przedmiot zamówienia składa się: Zapewnienie kompleksowej obsługi gastronomicznej podczas w/w imprez plenerowych.

2. Zakres zamówienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

 • stoisko gastronomiczne: np. potrawy z grilla, napije, piwo.
 • wystarczającą ilość miejsc siedzących za stołami i część stołów
 • z zadaszeniem (parasolami lub namiotem) minimum na 200 osób /10 kpl.

Obsługujący imprezę będzie pobierał opłaty za świadczone usługi według ustalonych przez siebie cen.

3. Obsługujący imprezę zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Organizatora w zakresie bezpieczeństwa w ramach organizowanych imprez.

4.Po stronie Obsługującego imprezę leży również uzyskanie zgody Stacji Epidemiologicznej na sprzedaż i działalność gastronomiczną, oraz wszystkich innych zaświadczeń i pozwoleń.

5.Obsługujący imprezę zobowiązany jest do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi Organizatora.

6. Obsługujący imprezę zobowiązany jest do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych.

7.Obsługujący imprezę rozlicza transakcję z Organizatorem w PLN, wpłata na konto GOK do 3 dni przed pierwszą imprezą.

II. Warunki udziału Obsługującego imprezę w postępowaniu.

O obsługę gastronomiczną imprezy z wyłącznością mogą ubiegać się Obsługujący imprezę, którzy:

1. Złożą oferty zgodne z zakresem zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zadeklarują kwotę za wyłączność na obsługę gastronomiczną imprezy, która zadowoli Organizatora.

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tzn. posiadają aktualną koncesję zezwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz zgodę Stacji Epidemiologicznej. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Obsługujący imprezę ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z dopiskiem na kopercie „Wycofanie".  Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Obsługujący imprezę w zakresie wycofania oferty. Oferty wycofane nie będą odczytywane.

5. Organizator nie wymaga wniesienia wadium.

III. Opis sposobu i kryteria obliczenia ceny oferty:

 

Złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami:

1. Cena

IV. Postanowienia końcowe

1.Obsługujący imprezę składa tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej ofercie.

2.Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim, oraz opatrzona pieczątkami imiennymi.

3.Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu lub kopercie, zabezpieczoną w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.

4.Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem.

5.Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Umowy Organizatora

Wójt Gminy Stary Zamość

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew

stanowiących własność Gminy Stary Zamość

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na działce gminnej w miejscowości Wierzba, wyciętych na podstawie Decyzji Starosty Zamojskiego: grubizna opałowa liściasta miękka (lipa – 3 szt.) – 4,40 m3, grubizna opałowa liściasta twarda (czereśnia – 1 szt.) – 0,90 m3 oraz grubizna opałowa liściasta twarda (klon – 1 stos) – 1,00 m3 będące własnością Gminy Stary Zamość.

Oznaczenie

drewna

Rodzaj drewna Gatunek

Ilość drewna

- obj. w m3

Cena wywoławcza

drewna

1 Wielkowymiarowe okrągłe, miękkie Lipa 1,40 43,00 zł/szt.
2 Wielkowymiarowe okrągłe, miękkie Lipa 1,90 59,00 zł/szt.
3 Wielkowymiarowe okrągłe, miękkie Lipa 1,10 34,00 zł/szt.
4 Wielkowymiarowe okrągłe, twarde Czereśnia 0,90 31,00 zł/szt.
5 Średniowymiarowe okrągłe, mierzone w stosach, twarde Klon 1,00 20 zł/m3

Przetarg na sprzedaż drewna odbędzie się w dniu 11.02.2016r. (czwartek) o godzinie 10.00 na działce nr 102/1 Wierzba w miejscu położenia drewna.

Zapłaty ceny przetargowej należy dokonać do dnia 12.02.2016r. na konto Urzędu Gminy nr: 32 9610 0002 0020 0420 2007 0001 BS Izbica.

Wydanie drewna nastąpi po przedstawieniu dowodu zapłaty ceny przetargowej.

Drewno należy usunąć z działki w terminie do 29.02.2016r.

WÓJT GMINY

(-) inż. Waldemar Raczyński

Wójt Gminy Stary Zamość

ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność
Gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na działkach gminnych w miejscowości Krasne, wyciętych na podstawie Decyzji Starosty Zamojskiego: grubizna opałowa liściasta twarda (jesion-1 kłoda, klon-2 kłody) – 4,08 m3 oraz grubizna opałowa liściasta miękka (lipa-12 kłód) – 20,07 m3 będące własnością Gminy Stary Zamość (łączna ilość drewna 24,15 m3-15 kłód).

Nr kłody Rodzaj drewna Gatunek Ilość drewna (m3) Cena wywoławcza (zł)
1 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 2,41 148
2 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 1,98 123
3 Wielkowymiarowe, twarde Klon 1,66 98
4 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 2,88 174
5 Wielkowymiarowe, twarde Klon 1,90 103
6 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 1,48 90
7 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 3,95 246
8 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 0,86 54
9 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 1,16 72
10 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 2,45 153
11 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 0,77 48
12 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 0,82 51
13 Wielkowymiarowe, twarde Jesion 0,52 51
14 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 0,29 18
15 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 1,02 63

Przetarg na sprzedaż drewna odbędzie się w dniu 13.01.2016r. o godzinie 11.00 na działkach nr 725/1, 726 Krasne w miejscu położenia drewna.

Zapłaty ceny przetargowej należy dokonać do dnia 14.01.2016r. na konto Urzędu Gminy nr:
32 9610 0002 0020 0420 2007 0001 BS Izbica.

Wydanie drewna nastąpi po przedstawieniu dowodu zapłaty ceny przetargowej.

Drewno należy usunąć z działek w terminie do 20.01.2016r.

 

WÓJT GMINY
(-) inż. Waldemar Raczyński

Wójt Gminy Stary Zamość
ogłasza przetarg ustny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na działkach gminnych w miejscowości Krasne, wyciętych na podstawie Decyzji Starosty Zamojskiego: grubizna opałowa liściasta twarda (jesion-1 kłoda, klon-2 kłody) – 4,08 m3 oraz grubizna opałowa liściasta miękka (lipa-12 kłód) – 20,07 m3będące własnością Gminy Stary Zamość (łączna ilość drewna 24,15 m3-15 kłód).

Nr kłody

Rodzaj drewna

Gatunek

Ilość drewna (m3)

Cena wywoławcza (zł)

1

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

2,41

295

2

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

1,98

247

3

Wielkowymiarowe, twarde

Klon

1,66

197

4

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

2,88

348

5

Wielkowymiarowe, twarde

Klon

1,90

207

6

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

1,48

180

7

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

3,95

492

8

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

0,86

107

9

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

1,16

144

10

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

2,45

305

11

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

0,77

96

12

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

0,82

102

13

Wielkowymiarowe, twarde

Jesion

0,52

102

14

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

0,29

36

15

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

1,02

127

Przetarg na sprzedaż drewna odbędzie się w dniu 17.12.2015r. o godzinie 10.00 na działkach nr 725/1, 726 Krasne w miejscu położenia drewna.

Zapłaty ceny przetargowej należy dokonać do dnia 18.12.2015r. na konto Urzędu Gminy nr: 32 9610 0002 0020 0420 2007 0001 BS Izbica.

Wydanie drewna nastąpi po przedstawieniu dowodu zapłaty ceny przetargowej.

Drewno należy usunąć z działek w terminie do 23.12.2015r.

WÓJT GMINY

(-) inż. Waldemar Raczyński

Konsultacje programów polityki zdrowotnej, rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego

27 października 2015 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie konsultacji dotyczących programów polityki zdrowotnej, rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego zawartych w opracowaniu pn.: „Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016-2021”.
W związku z powyższym Wójt Gminy Stary Zamość zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy o przedstawianie do dnia 30 listopada br. opinii w sprawie w/w opracowania. Uwagi proszę zgłaszać na piśmie na adres urzędu lub adres mailowy gminapocztastaryzamosc.pl
Z dokumentami wyznaczającymi kierunek oddziaływań profilaktycznych można zapoznać się na stronie www.lubelskie.pl w zakładce Ochrona zdrowia – Aktualności a także poniżej:

 

Dokumenty wyznaczające kierunek oddziaływań profilaktycznych:

1 .„Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016-2021”.

2. załącznik nr 1 do Oceny stanu zdrowia oraz określenia potrzeb zdrowotnych…

3. załącznik nr 2 do Oceny stanu zdrowia oraz określenia potrzeb zdrowotnych…

4. uchwała Nr LXII/1294/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie konsultacji dotyczących programów polityki zdrowotnej, rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego zawartych w opracowaniu pn.: „Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016-2021”.

5. pismo w sprawie konsultacji z dnia 28 października 2015 r., znak OZ-III.9013.1.2015.DP