Stary Zamość , 29.07.2015

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

podaje do publicznej wiadomości ,

            że w dniu 11.09.2015 r. o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku byłej piekarni mechanicznej stanowiący własność Gminy Stary Zamość, usytuowany  na działce nr 102/1 w miejscowości Wierzba.

Działka nr 102/1 jest wolna od obciążeń , posiada założoną księgę wieczystą nr ZAZ/00056259/3.

Przedmiotem przetargu jest budynek jednokondygnacyjny o pow. 370,95m²  oraz przyległy grunt  przeznaczony do działalności gospodarczej podany  w wykazie wywieszonym w dniu 19.06.2015 r. .

Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 700 zł brutto miesięcznie.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2. wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do  7.09.2015 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wniesione wadium  przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 31 lub w Urzędzie Gminy

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr 32  /2015 z dnia 18.06. 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

Budynek byłej piekarni mechanicznej usytuowany na działce nr 102/1

w obrębie Wierzba

kw nr ZA1Z/00056259/3

Budynek jednokondygnacyjny

o pow. 370,95 m2  oraz przyległy grunt 

Prowadzenie działalności gospodarczej

700 zł brutto za 370,95 m2 powierzchni użytkowej budynku

OGŁOSZENIE

o przetargu na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN stanowiącego własność Gminy Stary Zamość

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

Ogłasza I przetarg ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki autosan model: H9-21.41S, masa własna : 8120 kg ,rok produkcji : 2000, oznaczenie silnika : 6cT107 A6/7, pojemność skokowa silnika : 6540 cm³ moc silnika : 110Kw/150KM,  silnik z zapłonem samoczynnym

Cena wywoławcza – 20 046,00 zł

         Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2015 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość .

Przystępujący do przetargu winni płacić do dnia 13 lipca 2015 r. wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej składników budowlanych  na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica

         Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

         Wadium winno być wniesione w pieniądzu .Wadium  wpłacone przez osobę , która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

         Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku , gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą .    

         Ze stanem faktycznym autobusu oraz operatem szacunkowym można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym ( tel. 84 616 42 31 )

WÓJT  GMINY

 (-) inż. Waldemar  Raczyński

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r. poz. 581 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości ,

            że w dniu 31.07.2015 r. o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku administracyjno-magazynowego stanowiącego własność Gminy Stary Zamość, usytuowanego  na działce nr 102/1 w miejscowości Wierzba .

 

Przedmiotem przetargu jest budynek dwukondygnacyjny o pow. 377,81m2 , oraz przyległy grunt o pow. 150 m2 przeznaczony do działalności gospodarczej podany w wykazie wywieszonym w dniu 14.05.2015 r.Wywoławcza wysokość czynszu 1,35 zł brutto za 1m2 miesięcznie.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1.   brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2.   wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 27.07.2015 na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wniesione wadium przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 31 lub w Urzędzie Gminy .

WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński

Stary Zamość ,16.06.2015

 OGŁOSZENIE

o przetargu na sprzedaż składników budowlanych do rozbiórki , znajdujących się na działce nr 102/1 położonej w miejscowości Wierzba

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

Ogłasza I przetarg ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż z przeznaczeniem do rozbiórki składników budowlanych stanowiących własność Gminy Stary Zamość, usytuowanych  w miejscowości Wierzba:

1.   Silosy zbożowe – usytuowane na działce nr 102/1,  sztuk 4 z osprzętem wyciągowym o poj. 50 ton , konstrukcja metalowa.

Cena wywoławcza – 2019,0 zł

            Przetarg odbędzie się w dniu 16lipca 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość .

Przystępujący do przetargu winni płacić do dnia 13lipca 2015 r. wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej składników budowlanych  na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica

            Wniesienie wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wniesione wadium .z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

            Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia składników budowlanych do rozbiórki, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

            Umowa sprzedaży składników budowlanych do rozbiórki zostanie zawarta w terminie do 17 lipca 2015 r. Uchylenie się osoby , która wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w w/w terminie , spowoduje odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy  z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.

            Rozbiórki składników budowlanych wraz z oczyszczeniem terenu po rozbiórce należy dokonać w terminie do 30 lipca 2015 r.

WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński