WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

podaje do publicznej wiadomości,

                że w dniu 30.10.2015 r. o godz. 11:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem jednej kondygnacji budynku administracyjno-magazynowego  usytuowanego na działce nr 102/1 w obrębie Wierzba stanowiącego  własność Gminy Stary Zamość .

Działka nr 102/1 jest wolna od obciążeń , posiada założoną księgę wieczystą nr ZAZ/00056259/3.

Przedmiotem przetargu jest parter z rampą i piwnica w budynku administra-cyjno-magazynowym o pow. 186,126 m²  oraz przyległy grunt  o pow. 150 m² przeznaczony do działalności gospodarczej podany  w wykazie wywieszonym  w dniu 26.08.2015 r.

Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 1,35 zł brutto za 1 m² powierzchni użytkowej  budynku.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2. wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do  26.10.2015 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wniesione wadium  przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 31 lub w Urzędzie Gminy

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

- podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości rolnych, stanowiących  własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu są nieruchomości rolne podane w wykazie wywieszonym w dniu 31sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach

położone  w miejscowości:

1. Stary Zamość – 1,00 ha z  działki nr 235/14 o powierzchni 13,24 ha - wywoławcza wysokość czynszu 2,90 q pszenicy rocznie.

2. Udrycze-Koniec – 0,80 ha z działki nr  912/5 o powierzchni 8,28 ha - wywoławcza wysokość czynszu 2,37 q pszenicy rocznie

            Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 30.10.2015 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

 

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu, należy wpłacić do 26.10.2015 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość :

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego , natomiast uczestnikowi przetargu , który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

- uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 31

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 43/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

                                                                                                                         

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

1,00 ha z działki nr 235/14

13,24 ha

R II 0,33 ha, RIIIa 0,42ha

R IIIb 0,25 ha

użytkowanie rolnicze

2,90 q

pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Koniec

0,80 ha z działki nr 912/5

 

8,28 ha

RII 0,21ha, RIIIa 0,59 ha

użytkowanie rolnicze

2,37 q

pszenicy rocznie

 

 

 

 

 

                                                                                                                

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 46 /2015 z dnia 26.08. 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powie-rzchnia nieru-chomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przezna-
zenie nierucho-
mości i sposób jej zagospo-darz-wania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina:
Stary Zamość

Obręb : Wierzba

Parter z rampą i piwnica  w budynku administracyjno-magazynowym usytuowanym na działce nr 102/1

w obrębie Wierzba

kw nr ZA1Z/00056259/3

Parter z rampą i piwnica

( jedna kondygnacja)                   w dwukonnygnacyjnym budynku administra-cyjno-magazynowym o pow. 186,126 m²  oraz przyległy grunto pow. 150 m ²

Prowadzenie działalności gospodarczej

1,35 zł brutto za 1 m² powierzchni użytkowej                            budynku

Stary Zamość, 10.08.2015 r.

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz.U.z 2014 r. poz.1490 )

- podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu jest nieruchomość  zabudowana podana w wykazie wywieszonym  w dniu  17 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość, oraz n/w sołectwie, oznaczona działką nr:

- 59/2 o pow. 0,44 ha - cena wywoławcza   152 350,00 zł

W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej w miejscowości Wisłowiec, nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00102718/7, usytuowana przy drodze powiatowej

 

            Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu  18 września 2015 r. o godzinie 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, należy wpłacić  w pieniądzu do 14.09.2015 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 . Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu - zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 33 lub w Urzędzie Gminy