Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  182 /2013 z dnia  4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb : Chomęciska Duże

Budynek sklepu usytuowany na działce nr 538   

 

 

Budynek jednokondygnacyjny         o pow. 31,17 m²          oraz  przyległy grunt     o pow. 51,87 m²               

Działalność gospodarcza

470,0 zł  brutto

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 183 /2013  z dnia  4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb : Udrycze Wola

działka nr 327/1

0,43 ha

 RIVa 0,38 ha
R V   0,05 ha

użytkowanie rolnicze

0,82 q
pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość
Obręb : Udrycze Koniec

działka nr 754/1 

0,30 ha

RIIIb 0,24 ha,               RIVa 0,06 ha

użytkowanie rolnicze

0,70 q
pszenicy rocznie

Załącznik  do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr 179/2013  z dnia 18 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

Lp

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

 

Cena nieruchomości

 

Gmina Stary Zamość
  obręb: Wierzba

 

działka nr 824/1

 

 

0,30 ha

 

 

R IIIb       0.24 ha
R IVa       0,06 ha

 

 

niezabudowana

 

 

3138,00 zł

 

Gmina Stary Zamość
  obręb: Wierzba

 

działka nr 824/2

 

 

0,13 ha

 

 

R IIIb       0,03 ha
B/R IIIb   0,10 ha

 

niezabudowana

 

 

2838,00 zł

    

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) upływa z dniem 6 .11.2013 r.

                                    Stary Zamość , 5.09.2013  

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości ,

    że w dniu 18.10.2013 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynków stanowiących własność Gminy Stary Zamość, usytuowanych  na działce nr 102/1 w miejscowości Wierzba :

1.magazyn zbożowy – budynek jednokondygnacyjny o pow. 455,00m²- wywoławcza
   wysokość czynszu 1,50 zł brutto za 1m² pow. użytkowej
2. magazyn nawozowy – budynek jednokondygnacyjny o pow. 912,14m²- wywoławcza
   wysokość czynszu 1,50 zł brutto za 1m² pow. użytkowej
3. budynek administracyjno-magazynowy – budynek dwukondygnacyjny  
   o pow.535,44m²- wywoławcza  wysokość czynszu 1,50 zł brutto za 1m² pow.
   użytkowej

    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
1.    brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość
2.    wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 14.10.2013 na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.
Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14


WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński

Załącznik  do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr 168 /2013  z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

Lp

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

 

Cena nieruchomości

 

1

 

 

 

 

 

Gmina Stary Zamość
obręb: Udrycze Wola

 

 

 

działka nr 667/2

 

 

 

0,5724 ha

 

 

 

 

 

 

Ls II      0.1177 ha
Ls V      0,3806 ha
Lz-R V  0,0741 ha

 

 

 

niezabudowana

 

 

9695,00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) upływa z dniem 11 .09.2013 r.