Załącznik 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  22 /2011 z dnia  15 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wisłowiec

Nieruchomość zabudowana oznaczona działką nr 59/2

0,44 ha

B/R IIIa 0,44 ha

Zabudowana budynkiem szkoły

233 790,00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje

pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ustawy

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z  2010 r. Nr 102 poz. 651 z poźn. zm.)

upływa z dniem 7.06.2011 r.

Załącznik 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr   22/2011 z dnia  15 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

Budynek  sklepu usytuowany na działce nr 578/1

w obrębie Wierzba

0,04 ha

Lokal użytkowy

o pow. 41m2 wraz z przyległym gruntem

Prowadzenie działalności gospodarczej

300 zł netto

 

 

 

Stary Zamość, 16.03.2011

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz.651  z późn. zm. )  i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na wynajm  nieruchomości zabudowanych, położonych  w miejscowości Wierzba stanowiących  własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu są nieruchomości zabudowane podane w wykazie wywieszonym w dniu 1 lutego 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w  sołectwach miejscowości Wierzba

 1. Budynek piekarni mechanicznej (bez wyposażenia) usytuowany na działce nr 102/1
  Budynek jednokondygnacyjny o pow. użyt. 370,95 m² wraz z przyległym gruntem, przeznaczony do  produkcji pieczywa
  Wywoławcza wysokość czynszu - 4,0 zł brutto za 1m² powierzchni budynku
 1. Budynek magazynu zbożowego usytuowany na działce nr 102/1
  Budynek jednokondygnacyjny  o pow. użyt. 455,00 m² wraz z silosami i przyległym gruntem przeznaczony do skupu zboża
  Wywoławcza wysokość czynszu - 1,50 zł brutto za  1 m² powierzchni budynku
 1. Budynek magazynu materiałów budowlanych usytuowany na działce nr 102/1
  Budynek jednokondygnacyjny  o pow. użyt. 912,14 m²  wraz z przyległym gruntem przeznaczony do sprzedaży materiałów budowlanych
  Wywoławcza wysokość czynszu - 1,50 zł brutto za  1 m² powierzchni budynku

Przetarg ustny na wynajm w/w nieruchomości odbędzie się w dniu  29 kwietnia 2011r.  o godzinie 9°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.
Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu, należy wpłacić do 23.04.2011 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość: nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica.

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu najmu, natomiast uczestnikowi przetargu, który przetarg przegrał - zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu
- uczestnik , który przetarg wygrał, odstąpi od zawarcia umowy najmu

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze stanem nieruchomości będących przedmiotem najmu.

 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  10/2011 z dnia  8 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

Lokal w budynku administracyjno-magazynowym usytuowany na działce nr 102/1

w obrębie Wierzba

 

 

 

Lokal użytkowy

o pow. 102,09 m² wraz z przyległym gruntem

Prowadzenie działalności gospodarczej

2,00 zł brutto za 1m² powierzchni lokalu

 

Stary Zamość, 1.02.2011

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.  z  późn. zm. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 15 marca 2011 r. o godz. 9 °° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość zostanie przeprowadzony  przetarg ustny nieograniczony na wynajm lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Stary Zamość, położonego na działce  nr 488/2 w miejscowości Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest lokal o powierzchni 16  m² z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Wywoławcza wysokość czynszu -  250,0  zł  netto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość.

2. wpłata wadium w wysokości 20 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 11.03.2011 na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  - zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14.