Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr  111 /2012  z dnia  1 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

 

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb : Majdan Sitaniecki

działka nr 794

1,43 ha

R IIIb 1,09ha, RIVa 0,28ha
Ps IV0,06 ha

użytkowanie rolnicze

3,27 q
pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość
Obręb : Majdan Sitaniecki

1,67 ha z działek nr 312/1 i 312/2

1,67 ha

RIIIb 0,47ha, RIVa1,20 ha

użytkowanie rolnicze

3,65 q
pszenicy rocznie

Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr 111 /2012 z dnia  1 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

 

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb : Wierzba

Lokal w budynku piekarni usytuowany na działce nr 102/1 w obrębie Wierzba

 

Lokal użytkowy
o pow. 86,39 m²  oraz przyległy grunt

Prowadzenie działalności gospodarczej

2,00 zł brutto za 1m² powierzchni lokalu

alt

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 108/12 z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

Lp

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

 

Cena nieruchomości

1

Gmina Stary Zamość
obręb: Chomęciska Duże

Działka nr 356

0,87 ha

R IVb 0,36 ha
Bi 0,17 ha
S/R IVb 0,32 ha
W/RIVb 0,02

zabudowana

262 550,00 zł

2.

Gmina Stary Zamość
obręb : Nowa Wieś

Działka nr 153/2

0,30 ha

R IIIa 0,14 ha
R IIIb 0,16 ha

niezabudowana

3 030,00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. )
upływa z dniem 28 sierpnia 2012 r.

Stary Zamość, 16.05.2012  

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)  i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

– podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości rolnych, stanowiących  własność gminy Stary Zamość.
Przedmiotem  przetargu są nieruchomości  rolne podane w wykazie wywieszonym w dniu 19 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwie

położone  w miejscowościach:

- Udrycze-Koniec - powierzchnia  0,61 ha z działki nr 1299 - wywoławcza wysokość czynszu 0,67 q pszenicy rocznie
- Wierzba - powierzchnię 0,62 ha z działki nr 309 - wywoławcza wysokość czynszu 1,40 q pszenicy rocznie
działkę nr 824/1 o pow. 0,30 ha - wywoławcza wysokość czynszu 0,70 q pszenicy rocznie
działkę nr  824/2 o pow. 0,13 ha - wywoławcza wysokość czynszu 0,31 q pszenicy rocznie.

            Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 29.06. 2012 r. o godzinie 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu, należy wpłacić do 5.03.2012 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość:
nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica.

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego , natomiast uczestnikowi przetargu , który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu
- uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 29.06.2012 r. o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się  przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku po zlewni mleka o pow. 54 m² stanowiącego własność Gminy Stary Zamość, położonego na działce nr 258/2 w miejscowości Udrycze - Wola.

Przedmiotem przetargu jest budynek jednokondygnacyjny o powierzchni 54 m²  przeznaczony  pod działalność gospodarczą.
Wywoławcza wysokość czynszu –  1,00  zł  brutto za 1m².
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1.    brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość
2.    wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 25.06.2012 na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.
Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński