WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości,

że ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości podane do informacji publicznej w wykazie  z dnia 05.08.2014r. położone:

 

1.      Stary Zamość - 0,09 ha z działki nr 235/14 - wysokość czynszu 0,28 q pszenicy  rocznie

 

Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 09.01.2015 o godz. 9:00   w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość
  2.  wpłata wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 07.01.2015 r. na konto:

 Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA (uznanie wpłaty wadium na rachunku Urzędu Gminy  musi nastąpić najpóźniej 08.01.2015r.)

- wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu dzierżawy

- pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

- uczestnik, który przetarg wygrał  odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 084 616 42 31 lub  w Urzędzie Gminy pok. nr 13

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

 

 WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ


działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
podaje do publicznej wiadomości,
że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynków oraz dzierżawę nieruchomości rolnych  stanowiących własność Gminy Stary Zamość.
Przedmiotem przetargu są nieruchomości podane do informacji publicznej w wykazie  z dnia  8 października 2014r :
- do wynajmu w miejscowości Wierzba
1. Pawilon handlowy - budynek jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 50 m2  usytuowany na działce nr 102/2 o pow. 0,08 ha przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej – wywoławcza wysokość czynszu 10,00 zł za 1m2 brutto.
2. Budynek administracyjno-magazynowy – budynek dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 377,81 m2oraz przyległy grunt 150 m2 usytuowane na działce 102/1 - wywoławcza wysokość czynszu 1,35 zł za 1m2 brutto.
- do dzierżawy w miejscowości Stary Zamość
1.    - 0,50 ha z działki nr 233/1 - wysokość czynszu 1,35 q pszenicy rocznie  
2.    - 0,18 ha z działki nr 235/14 - wysokość czynszu 0,56 q pszenicy rocznie
Przetarg ustny na wynajem i dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 09.01.2015r. o godz. 10 00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.    brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość
2.    wpłata wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 07.01.2015 r. na konto:
 Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA (uznanie wpłaty wadium na rachunku Urzędu Gminy  musi nastąpić najpóźniej 08.01.2015 r.)
- wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu lub dzierżawy
- pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu
- uczestnik, który przetarg wygrał  odstąpi od zawarcia umowy najmu lub dzierżawy .
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 084 616 42 31 lub  w Urzędzie Gminy pok. nr 13
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem wynajmu i dzierżawy.

WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 252/2014 z dnia 8 października 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy.

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Wierzba

Budynek administracyjno –magazynowy usytuowany na działce nr 102/1 w obrębie Wierzba

 

 

Budynek               dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 377,81 m²   oraz przyległy grunt o powierzchni 150m²        

Działalność gospodarcza

1,35zł brutto za 1m2 powierzchni użytkowej budynku

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Wierzba

Pawilon handlowy usytuowany na działce 102/2 w obrębie Wierzba

 

Budynek jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 50 m2 położony na działce nr 102/2 o pow. 0,08 ha

Działalność gospodarcza

10,00 zł brutto za 1m2 powierzchni użytkowej budynku

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 252/2014 z dnia 8 października 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy.

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej                             do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Stary Zamość

0, 50 ha użytków zielonych z działki nr 233/1 o pow. 0,96ha

 

 Ł II 0,50 ha

użytkowanie rolnicze

 1,35 q. p. rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Stary Zamość

0,18 ha gruntów ornych  z działki nr 235/14  o pow. 13,21ha

 

R II   - 0,09 ha

 R IIIa - 0,09 ha

użytkowanie rolnicze

 0,56 q. p. rocznie

 

 

 

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości,

że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku oraz dzierżawę nieruchomości rolnych  stanowiących własność Gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości podane do informacji publicznej w wykazie z dnia  05.08.2014r. położone w miejscowości:

- do wynajmu:

1. Udrycze Wola - budynek jednokondygnacyjny o powierzchni 54m²  usytuowany na działce nr 258/2 o pow. 0,05 ha  przeznaczony pod działalność usługowo-handlową branży przemysłowej – wywoławcza wysokość czynszu 1,00 zł brutto za 1m².

- do dzierżawy:

1.      Chomęciska Małe – 3/4 części  z 0,18 ha działki nr 475 - wywoławcza wysokość czynszu 3/4 z 0,33 q pszenicy rocznie.

2.      Chomęciska Małe - 3/4 części z 0,31 ha z działki nr 476 - wywoławcza wysokość  czynszu 3/4  z 0,43 q pszenicy rocznie.

3.      Stary Zamość - 0,09 ha z działki nr 235/14 - wysokość czynszu 0,28 q pszenicy  rocznie

4.      Stary Zamość - 0,70 ha z działki nr 235/2 - wysokość czynszu 2,32 q pszenicy rocznie

5.      Stary Zamość - 0,73 ha z działki nr 235/14 - wysokość czynszu 1,97 q pszenicy rocznie

6.      Stary Zamość - 0,25 ha z działki nr 235/14 - wysokość czynszu 0,75 q pszenicyrocznie

Przetarg ustny na wynajem i dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 07.11.2014r. o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2. wpłata wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 05.11.2014r. na konto:

 Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA (uznanie wpłaty wadium na rachunku Urzędu Gminy  musi nastąpić najpóźniej 06.11.2014r.)

- wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu lub dzierżawy

- pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

- uczestnik, który przetarg wygrał  odstąpi od zawarcia umowy najmu lub dzierżawy .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 084 616 42 31 lub  w Urzędzie Gminy pok. nr 13

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem wynajmu i dzierżawy.

                                                                                                             WÓJT  GMINY
                                                                                                       (-) inż. Waldemar  Raczyński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 240/2014 z dnia 5.08. 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej   oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Wola

Budynek po zlewni mleka usytuowany na działce nr 258/2  o pow. 0,05 ha

 

 

 

 

 

Budynek   jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 54m2

Działalność usługowo-handlowa

branży przemysłowej

1,00zł brutto za 1m2 powierzchni użytkowej budynku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 240/2014 z dnia 5.08. 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej   oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej   do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Chomęciska Małe

3/4 części z działki nr 475

 

3/4 z R IVa – 0,11 ha

3/4 z R IVb – 0,07 ha

użytkowanie rolnicze

3/4 z 0,33 q. p. rocznie

3/4 części z 0,31 ha z   działki                 nr 476 o pow. 0,41ha

 

3/4 z R IVb - 0,02 ha

3/4 z R V     – 0,29 ha

użytkowanie rolnicze

 

3/4 z 0,43 q. p. rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,09 ha gruntów ornych z działki nr 235/14   o pow. 13,21ha

 

       R II – 0,04

       R IIIa – 0,05

użytkowanie rolnicze

0,28 q. p. rocznie

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 240/2014 z dnia 5.08. 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej   oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,70 ha z działki nr 235/2   o pow. 2,91 ha

 

 

 

 

    

     R II –   0,61 ha  

     R IIIa - 0,09 ha

 

użytkowanie rolnicze

 

2,32 q. p. rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Stary Zamość

 

0,73 ha z działki  nr 235/14 o pow. 13,21ha

 

 

 

    

 

     Ł II – 0,73 ha

 

 

użytkowanie rolnicze

 

 

 

1,97 q. p. rocznie

3

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Stary Zamość

0,25 ha z działki    nr 235/14  o pow. 13,21 ha

 

 

 

     R II- 0,08 ha

     R IIIa-0,17 ha

 

 

użytkowanie rolnicze

 

 

0,75 q. p. rocznie