WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości,

że ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość podana do informacji publicznej w wykazie z dnia 08.10.2014r. położona:

 

1.Stary Zamość – 0,50 ha z działki 233/1 – wywoławcza wysokość czynszu 1,35 q pszenicy rocznie

Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 10.07.2015r. o godz. 9:00   w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2.wpłata wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 06.07.2015 r. na konto:

Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS Izbica.

Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

- wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu dzierżawy

- pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

- uczestnik, który przetarg wygrał odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 084 616 42 31 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy.

WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 23/2015 z dnia 14 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

                  

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

Budynek administracyjno – magazynowy usytuowany na działce nr 102/1 w obrębie Wierzba

 

 

 

Budynek dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 377,81 m² oraz przyległy grunt o powierzchni 150 m²

Działalność gospodarcza

1,35 zł brutto za 1 m² powierzchni użytkowej budynku

 

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości,

że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości podane do informacji publicznej w wykazie  z dnia 23 marca 2015r. położone:

 

1.      Stary Zamość – działka nr 166/2 o powierzchni 0,60 ha – wywoławcza wysokość czynszu 1,56 q pszenicy  rocznie

2.      Stary Zamość – działka nr 244/3 o powierzchni 0,50 ha – wywoławcza wysokość czynszu 0,62 q pszenicy rocznie

Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 02.06.2015r. o godz. 9:00   w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość
  2.  wpłata wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 29.05.2015r. na konto:

 Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA (uznanie wpłaty wadium na rachunku Urzędu Gminy  musi nastąpić najpóźniej 01.06.2015r.)

- wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu dzierżawy

- pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

- uczestnik, który przetarg wygrał  odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 084 616 42 31 lub  w Urzędzie Gminy pok. nr 13

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

 

WÓJT  GMINY
 (-) inż. Waldemar  Raczyński

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 15./2015 z dnia 23 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina:

Stary Zamość

Obręb:

Stary Zamość

działka nr 166/2

0,60ha

 

 

R IIIa 0,29 ha

R III b 0,31 ha

użytkowanie rolnicze

 

1,56 q pszenicy rocznie

2

Gmina:

Stary Zamość

Obręb:

Stary Zamość

działka nr 244/3

 

0,50 ha

R IVa 0,09 ha

R IV b 0,27 ha

Ps V 0,14 ha

    

użytkowanie rolnicze

 

0,62 q pszenicy rocznie

 

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości,

że ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku i dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiących własność Gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości podane do informacji publicznej w wykazie z dnia 08.10.2014r.:

 - do wynajmu w miejscowości Wierzba

  1. Pawilon handlowy – budynek jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 50 m² usytuowany na działce nr 102/2 o pow. 0,08 ha przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej – wywoławcza wysokość czynszu 7,00 zł za 1 m² brutto.

- do dzierżawy w miejscowości Stary Zamość:

  1. 0,50 ha z działki 233/1 – wywoławcza wysokość czynszu 1,35 q pszenicy rocznie

Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 17.04.2015 o godz. 9.00   w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość
  2.  wpłata wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 15.04.2015 r. na konto:

 Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA (uznanie wpłaty wadium na rachunku Urzędu Gminy  musi nastąpić najpóźniej 16.04.2015r.)

- wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu lub dzierżawy

- pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

- uczestnik, który przetarg wygrał  odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 084 616 42 31 lub  w Urzędzie Gminy pok. nr 13

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem wynajmu i dzierżawy.

 

WÓJT  GMINY
 (-) inż. Waldemar  Raczyński