Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr  89 /2012 z dnia  19 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

właściciel
miejsce położenia nieruchomości
oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Wysokość czynszu
1 Gmina: Stary Zamość
Obręb : Udrycze Wola
Budynek po zlewni mleka usytuowany na działce nr 258/2    o pow.0,05 ha Budynek jednokondygnacyjny  o pow. 54 m²   oraz  przyległy grunt Działalność gospodarcza 1,0 zł brutto za 1m² powierzchni budynku
Stary Zamość , 25.01.2012

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) i  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości rolnej, stanowiącej  własność gminy Stary Zamość.
Przedmiotem  przetargu jest nieruchomość rolna podana w wykazie wywieszonym w dniu 20 września 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwie
położona  w miejscowości Stary Zamość o powierzchni 1,04 ha z działki oznaczonej nr 235/14

Wywoławcza wysokość czynszu 2,94 q pszenicy rocznie.

Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 9.03.2012 r. o godzinie 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu , należy wpłacić do 5.03.2012 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość :
nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica .
Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego , natomiast uczestnikowi przetargu , który przetarg przegrał zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
-    żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu
-    uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  RaczyńskiStary Zamość, 25.01.2012

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości ,

że w dniu 9.03.2012 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku piekarni mechanicznej o pow.370,95 m² (bez wyposażenia) stanowiącego własność Gminy Stary Zamość, położonego na działce nr 102/1 w miejscowości Wierzba.

Przedmiotem przetargu jest budynek jednokondygnacyjny o powierzchni  370,95 m²  przeznaczony  do produkcji pieczywa .
Wywoławcza wysokość czynszu –  3,0  zł  brutto.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
1.    brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość
2.    wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 5.03.2012 na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.
Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub  w Urzędzie Gminy pok. nr 14WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr  69 /2011 z dnia  22 listopada 2011 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

Budynek piekarni mechanicznej usytuowany na działce nr 102/1

Budynek jednokondygnacyjny  o pow. 370,95 m²  wraz z  przyległym gruntem

Produkcja pieczywa

3,0 zł brutto za 1m² powierzchni budynku

 

Stary Zamość, 18.10.2011r.

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 listopada 2011r. o godz. 11°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Stary Zamość, położonego na działce nr 258/3 w miejscowości Udrycze-Wola.

Przedmiotem przetargu jest lokal o powierzchni 95  m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Wywoławcza wysokość czynszu   2,0  zł  brutto za 1 m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2. wpłata wadium w wysokości 20 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 24.11.2011 na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num.
tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy.