Stary Zamość , 5.09.2013  

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości ,

    że w dniu 18.10.2013 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynków stanowiących własność Gminy Stary Zamość, usytuowanych  na działce nr 102/1 w miejscowości Wierzba :

1.magazyn zbożowy – budynek jednokondygnacyjny o pow. 455,00m²- wywoławcza
   wysokość czynszu 1,50 zł brutto za 1m² pow. użytkowej
2. magazyn nawozowy – budynek jednokondygnacyjny o pow. 912,14m²- wywoławcza
   wysokość czynszu 1,50 zł brutto za 1m² pow. użytkowej
3. budynek administracyjno-magazynowy – budynek dwukondygnacyjny  
   o pow.535,44m²- wywoławcza  wysokość czynszu 1,50 zł brutto za 1m² pow.
   użytkowej

    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
1.    brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość
2.    wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 14.10.2013 na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.
Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14


WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński

Załącznik  do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr 168 /2013  z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

Lp

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

 

Cena nieruchomości

 

1

 

 

 

 

 

Gmina Stary Zamość
obręb: Udrycze Wola

 

 

 

działka nr 667/2

 

 

 

0,5724 ha

 

 

 

 

 

 

Ls II      0.1177 ha
Ls V      0,3806 ha
Lz-R V  0,0741 ha

 

 

 

niezabudowana

 

 

9695,00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) upływa z dniem 11 .09.2013 r.                   

                                                                                             

 


Stary Zamość, 6.03.2013 r.

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

– podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę  nieruchomości rolnych, stanowiących  własność gminy Stary Zamość.
Przedmiotem  przetargu są nieruchomości rolne podane w wykazie wywieszonym w dniu 15 stycznia 2013 r. i  6 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach
położone  w miejscowości:
1. Chomęciska Duże - działka nr 389 o powierzchni 0,81 ha - wywoławcza wysokość czynszu 1,77 q pszenicy rocznie.
2. Udrycze-Koniec - działka nr 543 o powierzchni 0,20 ha - wywoławcza wysokość czynszu 0,38 q pszenicy rocznie
3. Wierzba - 0,60 ha z działki nr 309 - wywoławcza wysokość czynszu 1,36 q pszenicy rocznie
4. Wierzba - 1,10 ha z działki nr 719 - wywoławcza wysokość czynszu 2,47 q pszenicy rocznie

Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 19.04.2013 r. o godzinie 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu , należy wpłacić do 15.04.2013 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość:
nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.
Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego , natomiast uczestnikowi przetargu, który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
-    żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu
-    uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński

 

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb : Wierzba

Budynek magazynu zbożowego usytuowany na działce nr 102/1
w obrębie Wierzba

 

Budynek jednokondygnacyjny
o pow. 455,00 m² oraz przyległy grunt      

Prowadzenie działalności gospodarczej

1,50 zł brutto za 1m² powierzchni użytkowej budynku

Budynek magazynu nawozowego usytuowany na działce nr 102/1
w obrębie Wierzba

 

 Budynek jednokondygnacyjny
o pow. 912,14 m² oraz przyległy grunt      

Prowadzenie działalności gospodarczej

1,50 zł brutto za 1m² powierzchni użytkowej budynku

Budynek administracyjno-magazynowy usytuowany na działce nr 102/1 w obrębie Wierzba

 

 

    Budynek dwukondygnacyjny
o pow. 535,44 m² oraz przyległy grunt

Prowadzenie działalności gospodarczej

1,50 zł brutto za 1m² powierzchni użytkowej pomieszczeń budynku

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  151 /2013  z dnia 6 luty 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości
i  sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina:
Stary Zamość
Obręb :
Udrycze Koniec

działka nr 543

0,20 ha

ŁIII 0,20 ha

użytkowanie rolnicze

0,38 q
pszenicy rocznie

2

Gmina:
Stary Zamość
Obręb :
Wierzba

0,60 ha z działki nr 309

0,91 ha

 

RIIIa 0,10ha,
RIIIb 0,09 ha,
RIVa 0,41 ha

użytkowanie rolnicze

1,36 q
pszenicy rocznie

1,10 ha z działki nr 719

1,50 ha

RIIIa 0,09 ha,
RIIIb 0,32 ha,
RIVa 0,69 ha

użytkowanie rolnicze

2,47 q
pszenicy rocznie