WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2016 r.  poz.2147   z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

podaje do publicznej wiadomości ,

                że w dniu 24.03.2017 r. o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku sklepu o pow. 95 m² usytuowanego na działce nr 258/3 w obrębie Udrycze Wola  stanowiącego  własność Gminy Stary Zamość .

         Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 13.01.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

          Działka nr 258/3 jest wolna od obciążeń , posiada założoną księgę wieczystą nr ZAZ/00102718/7.

Przedmiotem drugiego przetargu ustnego nieograniczonego jest jednokondygnacyjny budynek sklepu spożywczo-przemysłowego o pow.użyt. 95 m² wraz z przyległym gruntem  o pow. 500 m² przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej podane w wykazie wywieszonym w dniu 21.10.2016r.

          Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 200,00 zł brutto miesięcznie za 95 m² powierzchni użytkowej  budynku.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1.    brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2.    wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do  20.03.2017 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.

Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wniesione wadium  przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 31 lub w Urzędzie Gminy

 

Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość

nr 151 /2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

                      

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Chomęciska Małe

udział ¾ z działki nr 1314 0,32 ha R IVb 0,21 ha, Ł III 0,11ha użytkowanie rolnicze

0,38 q

pszenicy rocznie

udział ¾ z działki nr 314/1 0,64 ha

R IIIa 0,31 ha,R IIIb 0,07 ha R IVa 0,07 ha,R IVb 0,07ha

R VI 0,12 ha

użytkowanie rolnicze

1,06 q

pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Majdan Sitaniecki

działka nr 228

0,45 ha

RIIIb 0,15ha, RIVa 0,30 ha użytkowanie rolnicze

0,99 q

pszenicy rocznie

działka nr 675/2

0,08 ha

RIIIa 0,01 ha, RIIIb 0,07 ha, użytkowanie rolnicze

0,20 q

pszenicy rocznie

działka nr 59 0,10 ha Ł III 0,10 ha, użytkowanie rolnicze

0,19 q

pszenicy rocznie

działka nr 240/2 0,50 ha R IIIb 0,32 ha,   R IVa 0,18 ha użytkowanie rolnicze

1,15 q

pszenicy rocznie

3

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Koniec

działka nr 870 0,78 ha

R IIIa 0,25 ha, R IIIb 0,16ha

RIVa 0,15 ha, RIVb 0,17ha,

RV 0,05 ha

użytkowanie rolnicze

1,66 q

pszenicy rocznie

działka nr 950 0,81 ha

R IVa 0,24 ha,R V 0,57ha

użytkowanie rolnicze

0,79 q

pszenicy rocznie

działka nr 905 5,53 ha RII 0,96ha,R IIIa 2,17 ha,R IIIb 0,36ha, RIVa 0,98 ha, RIVb 0,62ha,RV 0,44 ha użytkowanie rolnicze

13,35 q

pszenicy rocznie

działka nr 620/1 0,05 ha Ł II 0,05 ha użytkowanie rolnicze

0,14 q

pszenicy rocznie

działka nr 620/2 0.08 ha Ł II 0,08 ha użytkowanie rolnicze

0,22 q

pszenicy rocznie

działka nr 621/1 0,06 ha Ł II 0,06 ha użytkowanie rolnicze

0,16 q

pszenicy rocznie

działka nr 621/2 0,07 ha Ł II 0,07 ha użytkowanie rolnicze

0,19 q

pszenicy rocznie

działka nr 622/1 0,06 ha Ł II 0,06 ha użytkowanie rolnicze

0,16 q

pszenicy rocznie

działka nr 622/2 0,07 ha Ł II 0,07 ha użytkowanie rolnicze

0,19 q

pszenicy rocznie

działka nr 64/2 3,31 ha RIIIa0,59ha, RIVa0,57 ha, RIVb1,27ha,RV0,81ha,PSVI 0,07ha użytkowanie rolnicze

5,03 q

pszenicy rocznie

działka nr 754/1 0,30 ha R IIIb 0,24ha, RIVa 0,06ha użytkowanie rolnicze

0,70 q

pszenicy rocznie

działka nr 858 2,02 ha RIIIa 0,99ha, RIIIb 0,53ha,               RIVb 0,50 ha użytkowanie rolnicze

4,74 q

pszenicy rocznie

36/189 z działki nr 918 1,89 ha RII 0,32ha, RIIIa 0,44ha, RIIIb 0,91ha, RIVa 0,20 ha, RV 0,02ha użytkowanie rolnicze

0,94 q

pszenicy rocznie

64/349 z działki nr 955 3,49 ha RIVa 0,29 ha, R V 3,20ha użytkowanie rolnicze

0,41 q

pszenicy rocznie

4

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Wola

3,03 ha z działki nr 383/2

5,53 ha

RIIIa 0,77ha,, RIVa 1,99 ha,RV0,27ha użytkowanie rolnicze

6,47 q

pszenicy rocznie

0,38 ha z działki nr 409/2

0,67 ha

RIIIa 0,05 ha, RIIIb 0,31 ha, RIVb 0,02ha użytkowanie rolnicze

0,91 q

pszenicy rocznie

0,50 ha z działki nr 377/1 1,25 ha R IIIa 0,14 ha, RIVa 0,36 ha użytkowanie rolnicze

1,15 q

pszenicy rocznie

    1,06 ha z działki nr 402/2 2,22 ha R IIIb 1,06 ha,   użytkowanie rolnicze

2,54 q

pszenicy rocznie

działka nr 99/1 1,69 ha R IIIa 0,61 ha, RIVa 1,08 ha użytkowanie rolnicze

3,98 q

pszenicy rocznie

działka nr 327/1 0,43 ha RIVa 0,38 ha, R V 0,05 ha użytkowanie rolnicze

0,82 q

pszenicy rocznie

5

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

działka nr 297 0,54 ha RIIIa 0,04 ha, R IIIb 0,16 ha, R IVa 0,34ha użytkowanie rolnicze

1,21 q

pszenicy rocznie

1,39 ha z działki nr 676/3 1,41 ha R IIIa 0,15 ha, R IIIb 1,24 ha użytkowanie rolnicze

3,40 q

pszenicy rocznie

działka nr 320/1 1,46 ha R IIIb 0,47 ha, RIVa 0,99 ha użytkowanie rolnicze

3,21 q

pszenicy rocznie

działka nr 95 1,12 ha R I 0,06, R II 0,79ha, R IIIa 0,27 ha użytkowanie rolnicze

3,71 q

pszenicy rocznie

6

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,21 ha z działki nr 235/14

13,24 ha

RII 0,10 ha, R IIIa 0,11 ha użytkowanie rolnicze

0,65 q

pszenicy rocznie

1,95 ha z działki nr 235/14

13,24 ha

R II 0,83 ha, R IIIa 1,12 ha użytkowanie rolnicze

5,96 q

pszenicy rocznie

0,18 ha z działki nr 235/14

13,24 ha

R II 0,09 ha, R IIIa 0,09 ha użytkowanie rolnicze

0,56 q

pszenicy rocznie

0,25 ha z działki nr 235/14 13,24 ha R II 0,08 ha, R IIIa 0,17 ha użytkowanie rolnicze

0,75 q

pszenicy rocznie

 

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,73 ha z działki nr 235/14 13,24 ha Ł II 0,73 ha użytkowanie rolnicze

1,97 q

pszenicy rocznie

0,70 ha z działki nr 235/14 13,24 ha R II 0,61ha, R IIIa 0,09 ha użytkowanie rolnicze

2,33 q

pszenicy rocznie

1,74 ha z działki nr 235/14 13,24 ha R II 0,21 ha , R IIIa 0,88 ha , R IIIb 0,25 ha, Ps III 0,40 ha użytkowanie rolnicze

4,54 q

pszenicy rocznie

0,09 ha z działki nr 235/14 13,24 ha R II 0,04 ha, R IIIa 0,05 ha użytkowanie rolnicze

0,28 q

pszenicy rocznie

1,18 ha z działki nr 235/14 13,24 ha Ł III 1,18 ha użytkowanie rolnicze

2,24 q

pszenicy rocznie

0,55 ha z działki nr 235/14 13,24 ha Ps IV 0,55 ha użytkowanie rolnicze

0,61 q

pszenicy rocznie

0,70 ha z działki nr 235/14 13,24 ha Ps III 0,70 ha użytkowanie rolnicze

1,33 q

pszenicy rocznie

Stary Zamość, 1.12.2016

 

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2015 r.  poz.1774   z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

podaje do publicznej wiadomości ,

                że w dniu 13.01.2017 r. o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku sklepu o pow. 95 m² usytuowanego na działce nr 258/3 w obrębie Udrycze Wola  stanowiącego  własność Gminy Stary Zamość .

Działka nr 258/3 jest wolna od obciążeń , posiada założoną księgę wieczystą nr ZAZ/00102718/7.

Przedmiotem przetargu jest jednokondygnacyjny budynek sklepu spożywczo-przemysłowego o pow.użyt. 95 m² oraz przyległy grunt  o pow. 500 m² przeznaczony do działalności gospodarczej podany  w wykazie wywieszonym w dniu 21.10.2016 r.

          Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 400,00 zł brutto miesięcznie za 95 m² powierzchni użytkowej  budynku.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1.    brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2.    wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do  9.01.2017 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA. 

Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wniesione wadium  przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 31 lub w Urzędzie Gminy

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2015 r. poz.1774   z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz.U.z 2014 r. poz.1490 )

        podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana podana w wykazie wywieszonym w dniu 12 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość ,oraz n/w sołectwie , oznaczona działką nr :

1. Obręb Chomęciska Duże działka nr 356 o pow. 0,87 ha– cena wywoławcza 159 950,00 zł

W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej , nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00052707/1, usytuowana przy drodze gminnej

2. Obręb Wisłowiec działka nr 59/2 o pow. 0,44 ha – cena wywoławcza 141 300,00 zł

W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej , nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00102718/7, usytuowana przy drodze powiatowej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. o godzinie 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

W przetargu mogą brać udział rolnicy indywidualni spełniający warunki zawarte w przepisach ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2012.803 z późn. zm.)

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości , należy wpłacić w pieniądzu do 5.12.2016 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 . Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego , wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 33 lub w Urzędzie Gminy

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 128 /2016 z dnia 21.10. 2016 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej   oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu
1 Gmina:
Stary Zamość
Obręb :
Udrycze-Wola

Budynek sklepu   usytuowanym na działce nr 258/3

  Budynek jednokondygnacyjnym
o pow. 95 m² oraz grunt o pow.500 m ²
Prowadzenie działalności gospodarczej 400 zł brutto za
95 m² powierzchni użytkowej budynku