Stary Zamość, 1.12.2016

 

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2015 r.  poz.1774   z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

podaje do publicznej wiadomości ,

                że w dniu 13.01.2017 r. o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku sklepu o pow. 95 m² usytuowanego na działce nr 258/3 w obrębie Udrycze Wola  stanowiącego  własność Gminy Stary Zamość .

Działka nr 258/3 jest wolna od obciążeń , posiada założoną księgę wieczystą nr ZAZ/00102718/7.

Przedmiotem przetargu jest jednokondygnacyjny budynek sklepu spożywczo-przemysłowego o pow.użyt. 95 m² oraz przyległy grunt  o pow. 500 m² przeznaczony do działalności gospodarczej podany  w wykazie wywieszonym w dniu 21.10.2016 r.

          Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 400,00 zł brutto miesięcznie za 95 m² powierzchni użytkowej  budynku.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1.    brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2.    wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do  9.01.2017 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA. 

Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wniesione wadium  przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 31 lub w Urzędzie Gminy

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2015 r. poz.1774   z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz.U.z 2014 r. poz.1490 )

        podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana podana w wykazie wywieszonym w dniu 12 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość ,oraz n/w sołectwie , oznaczona działką nr :

1. Obręb Chomęciska Duże działka nr 356 o pow. 0,87 ha– cena wywoławcza 159 950,00 zł

W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej , nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00052707/1, usytuowana przy drodze gminnej

2. Obręb Wisłowiec działka nr 59/2 o pow. 0,44 ha – cena wywoławcza 141 300,00 zł

W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej , nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00102718/7, usytuowana przy drodze powiatowej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. o godzinie 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

W przetargu mogą brać udział rolnicy indywidualni spełniający warunki zawarte w przepisach ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2012.803 z późn. zm.)

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości , należy wpłacić w pieniądzu do 5.12.2016 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 . Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego , wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 33 lub w Urzędzie Gminy

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 128 /2016 z dnia 21.10. 2016 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej   oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu
1 Gmina:
Stary Zamość
Obręb :
Udrycze-Wola

Budynek sklepu   usytuowanym na działce nr 258/3

  Budynek jednokondygnacyjnym
o pow. 95 m² oraz grunt o pow.500 m ²
Prowadzenie działalności gospodarczej 400 zł brutto za
95 m² powierzchni użytkowej budynku

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 120 /2016 z dnia 12.09. 2016 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza
1

Gmina:
Stary Zamość

Obręb : Chomęciska Duże

Działka zabudowana
nr 356
kw nr
ZA1Z/00052707/1

pow. 0,87 ha

Działka o pow. 0,87 ha zabudowana budynkiem byłej szkoły murowanym o pow. użyt. 526 m²   budynkami murowanymi o pow. użyt. 47,20m² i 18,00m² , ogrodzenie 164mb oraz drzewostan.  

Prowadzenie działalności gospodarczej 159.950,00 zł
2

Gmina:
Stary Zamość

Obręb : Wisłowiec

Działka zabudowana
nr 59/2
kw nr
ZA1Z/00102718/7
pow. 0,44 ha

Działka o pow. 0,44 ha zabudowana budynkiem byłej szkoły murowanym o pow. użyt. 361,80 m²   budynkami murowanymi o pow. użyt. 57,70m²  i 23,70m² oraz drzewostan

Prowadzenie działalności gospodarczej 141.300,00 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2015 r. poz.1774 z późn. zm. ) upływa z dniem 2.11.2016 r.

Stary Zamość , 12.09.2016  

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(t. jedn. Dz.U.z 2015 r.  poz.1774   z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

- podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości rolnych , stanowiących  własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu są nieruchomości rolne ujęte w wykazie podanym do publicznej wiadomości w dniu 8 sierpnia 2016 r w prasie , na stronie BIP, tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach

położone  w miejscowości:

1. Udrycze-Koniec – 285/349 części ha z działki nr 955 o powierzchni 3,49 ha - wywoławcza wysokość czynszu 1,80 q pszenicy rocznie

            Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 14.10. 2016 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

            W przetargu mogą brać udział rolnicy indywidualni spełniający warunki zawarte w przepisach ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U.2012.803 z późn. zm.)

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu , należy wpłacić do 10.10.2016 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość :

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica . Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego , natomiast uczestnikowi przetargu , który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

- uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 31

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.